สอบš Chula OSCE and VIVA Examination ประจำปีการศึกษา 2559
11 พฤษภาคม 2559 ณ ตึกเจริญสมศรี ชั้น 7 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย