นิสิตแพทย์ ปี 5

นิสิตแพทย์ ปี 5

 นิสิตแพทย์ ปี 5
ตารางปฏิบัติงาน
นิสิตแพทย์ปีที่ 5 ที่ขึ้นมาปฏิบัติงานรายงาน Case report ออก OPD และ OR กับอาจารย์ผู้ดูแล ดังต่อไปนี้


 

งานวิชาการ