นิสิตแพทย์ ปี 5

นิสิตแพทย์ ปี 5

 นิสิตแพทย์ ปี 5
  1.  คู่มือการปฏิบัติงาน
รายชื่อนิสิตแพทย์ปีที่ 5 :: ที่ขึ้นมาปฏิบัติงานรายงาน Case report ออก OPD และ OR กับอาจารย์ผู้ดูแล ดังต่อไปนี้

 ปีการศึกษา 2561 

 ปีการศึกษา 2560 

 


 

งานวิชาการ