นิสิตแพทย์ ปี 5

นิสิตแพทย์ ปี 5

 นิสิตแพทย์ ปี 5
ตารางปฏิบัติงาน
นิสิตแพทย์ปีที่ 5 ที่ขึ้นมาปฏิบัติงานรายงาน Case report ออก OPD และ OR กับอาจารย์ผู้ดูแล ดังต่อไปนี้

     นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ปีการศึกษา 2560 


 

งานวิชาการ