นิสิตแพทย์ ปี 5

NEW--- กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีกำรศึกษา 2562 ทวิภาค --- NEW

 นิสิตแพทย์ ปี 5
 คู่มือการปฏิบัติงาน

   playButton Intro Slide Logbook นสพ. ปี 5
   playButton ประมวลรายวิชาสำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 (Course Syllabus) 3000515
   playButton รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน ปี 1 - 4 
   playButton การแบ่งสายการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านและตารางเวรนอกเวลาราชการ  

รายชื่อนิสิตแพทย์ปีที่ 5 :: ขึ้นปฏิบัติงานรายงาน Case report ออก OPD และ OR กับอาจารย์ผู้ดูแล ดังต่อไปนี้ 


ปีการศึกษา 2562 


      ปีการศึกษา 2561 


      ปีการศึกษา 2560 

 


 

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง