นิสิตแพทย์ ปี 5

--- กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีกำรศึกษา 2562 ทวิภาค --- 

 นิสิตแพทย์ ปี 5
 คู่มือการปฏิบัติงาน

 
 playButton ประมวลรายวิชาสำหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 (Course Syllabus) 3000515
 playButton รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน ปี 1 - 4 
 playButton การแบ่งสายการปฏิบัติงานของแพทย์ประจำบ้านและตารางเวรนอกเวลาราชการ  
 playButton  VDO การตรวจร่างกาย   ชุดที่ 1ชุดที่ 2   :  โดย รศ.นพ.วัชระ  วิไลรัตน์  (ใช้ Browser Internet Explorer เปิด เท่านั้น)
playButton  ตารางการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ ปีที่ 5 ปีการศึกษา 2563 กลุ่มที่ 1 ผ่านระบบ Zoom ระหว่างวันที่ 1 - 17 พ.ค. 63 

 รายชื่อนิสิตแพทย์ปีที่ 5 :: ขึ้นปฏิบัติงานรายงาน Case report ออก OPD และ OR กับอาจารย์ผู้ดูแล ดังต่อไปนี้ 


ปีการศึกษา 2563  
 

ปีการศึกษา 2562

 

 • กลุ่ม 9 : 3 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563
 • กลุ่ม 8 : 6 มกราคม 2563 - 2 กุุมภาพันธ์ 2563
 • กลุ่ม 7 : 2 ธันวาคม 2562 - 5 มกราคม 2563
 • กลุ่ม 6 : 4 พฤศจิกายน  - 1 ธันวาคม 2562 
 • -
 • กลุ่ม 5 : 7 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2562
 • ลุ่ม 4 : 9 กันยายน - 6 ตุลาคม 2562 
 • กลุ่ม 3 : 12 สิงหาคม - 8 กันยายน 2562
 • กลุ่ม 2 : 15 กรฏาคม - 11 สิงหาคม 2562  
 • กลุ่ม 1 : 17 มิถุนายน - 14 กรกฏาคม 2562 

ปีการศึกษา 2561 

 •  4 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2562
 • 7 มกราคม 2562 - 3 กุมภาพันธ์ 2562
 • 11 ธันวาคม 2561 - 6 มกราคม 2562
 • 12 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2561
 • 16 ตุลาคม - 11 พฤศจิกายน 2561
 • .
 •  17 กันยายน - 14 ตุลาคม 2561
 • 14 สิงหาคม 2561- 16 กันยายน 2561
 • 16 กรกฏาคม 2561- 12 สิงหาคม 2561 
 • 18 มิถุนายน 2561- 15 กรกฏาคม 2561 
 • 12 กุมภาพันธ์ 2561- 11 มีนาคม 2561
 • 15 มกราคม 2561 - 11 กุมภาพันธ์ 2561

      ปีการศึกษา 2560 

 • 18 ธันวาคม 2560 - 14 มกราคม 2561
 • 20 พฤศจิกายน - 17 ธันวาคม 2560
 • 24 ตุลาคม - 19 พฤศจิกายน 2560
 • 28 สิงหาคม - 10 กันยายน 2560  
 • 31 กรกฏาคม - 27 สิงหาคม 2560  
 • 3-30 กรฏาคม 2560
 • 27 กุมภาพันธ์ - 26 มีนาคม 2560
 • 29 มกราคม -26 กุมภาพันธ์ 2560
 • 4-29 มกราคม 2560 
 • 6 ธค 2559 - 1 มกราคม 2560
 • 20 กค - 5 สค 2558
 • 22 มิย - 8 กค 2558
 • 22 ธค 2557-14 มค 2558
 • .

 


 

งานวิชาการ

การศึกษา
 • ระดับปริญญา
 • แพทย์ประจำบ้าน
 • หลังปริญญา
 • ประเมินตนเอง

  ประกันคุณภาพ

  สื่อสารภายใน