รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขา ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เรื่อง รับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขา ศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

**********************************************

          ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ มีความประสงค์จะรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขา ศัลยกรรมกระดูกสันหลังจำนวน 2 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

          แพทย์ผู้สอบได้วุฒิบัตร , อนุมัติบัตรจากแพทยสภา สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์

ระยะเวลาในการฝึกอบรม

           1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 – 30 มิถุนายน 2561

การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม

           โดยการสัมภาษณ์ (ถ้ามีผู้สมัครเกินกว่าจำนวน จะตัดสินจากคะแนนสัมภาษณ์ของคณะกรรมการ)

การติดต่อยื่นใบสมัคร

           ติดต่อยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ธุรการ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ตึกคัคณางค์ ชั้น 8 ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 8.00 – 16.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) โทรศัพท์ 02-256-4510, 02-256-4230

เอกสารที่ต้องนำมายื่นในการสมัคร

1. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ
2. สำเนาวุฒิบัตร
3. สำเนาปริญญาบัตร
4. สำเนาบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ
5. สำเนาใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม
6. สำเนาทะเบียนบ้าน

งานวิชาการ