ติดต่อสอบถาม

ฝ่าย/ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  

สำนักงาน อาคารรัตนวิทยาพัฒน์ (อาคารศูนย์ความก้าวหน้าทางวิชาการ) ชั้น 11, 12   
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย / คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ถ.พระราม 4  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์ 02-256 4510 , 4230   โทรสาร 02-256 4000 ต่อ 61261

ทำนัดผู้ป่วยนอก ภปร.5 โทรศัพท์ :  02-256 5351

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

website : http://ortho.md.chula.ac.th

Facebook : fbortho

 

 

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง

    ประกันคุณภาพ

    สื่อสารภายใน