การสัมมนาหลักสูตรการศึกษาหลังปริญญา และการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์ วันที่ 15-16 มกราคม 2561

การสัมมนาหลักสูตรการศึกษาหลังปริญญา และการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาออร์โธปิดิกส์

วันที่ 15-19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมอาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13

 

tn 2069        tn 49790      tn 49792 

tn 49799tn S  12607491 tn S  21020690

tn S  21020691 tn S  21020692 tn S  21020693tn S  39182399

 

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง