ตารางแพทย์ออกตรวจผู้ป่วยนอก ภปร 2

... ย้ายที่ทำการออกตรวจ ตึก ภปร. ชั้น 2 ...

สาย

แพทย์

O1
(จันทร์)
 รศ.นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย (หัวหน้าสาย)
 รศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล      
 อ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ
 อ.นพ.จิรันดร์ อภินันทน์              
 อ.นพ.ชินดนัย  หงสประภาส
O2
(อังคาร)
 รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์
 ศ.นพ.อารี ตนาวลี                    
 อ.นพ.สีหธัช  งามอุโฆษ
 ผศ(พิเศษ).นพ. ธนะเทพ ตั่นเผ่าพงษ์
O3
(พุธ)
 รศ.นพ.ประวิทย์ กิติดำรงสุข  (หัวหน้าสาย)
 รศ.นพ.วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล           
 ผศ.นพ.กวี ภัทราดูลย์
 รศ.นพ.วรวรรธน์  ลิ้มทองกุล
O4
(พฤหัสบดี)
 รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ (หัวหน้าสาย)
 รศ.นพ.ณพชาติ ลิมปพยอม            
 อ.พญ.พัชราภา  โอสธีรกุล (ลาศึกษาค่อต่างประเทศ)
O5
(ศุกร์)
 รศ.นพ.ยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์ (หัวหน้าสาย)
 ศ.นพ.ประกิต เทียนบุญ               
 อ.นพ.นรา จารุวังสันติ
 อ.นพ.วีรศักดิ์  สิงหถนัดกิจ
O Hand
(พุธ)
 รศ.นพ.ประวิทย์ กิติดำรงสุข (หัวหน้าสาย)
 ผศ.นพ.กวี ภัทราดูลย์

 

งานวิชาการ