ตารางแพทย์ออกตรวจผู้ป่วยนอก ภปร 5

... ตารางแพทย์ออกตรวจ ตึก ภปร. ชั้น 5 ...

ทำนัดผู้ป่วยนอก ภปร.5 โทรศัพท์ : 02-2565351

สาย

แพทย์

O1
(จันทร์)
 รศ.นพ.ทวีชัย  เตชะพงศ์วรชัย (หัวหน้าสาย)
 รศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล      
 ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ
 อ.ดร.นพ.จิรันดร์ อภินันทน์              
 อ.นพ.ชินดนัย  หงสประภาส
O2
(อังคาร)

 รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์  (หัวหน้าสาย)
 ศ.นพ.อารี ตนาวลี                    
 ผศ.นพ.สีหธัช  งามอุโฆษ
 ผศ.(พิเศษ)นพ.ธนะเทพ ตั่นเผ่าพงษ์

O3
(พุธ)

 รศ.นพ.ประวิทย์  กิติดำรงสุข  (หัวหน้าสาย)
 รศ.นพ.วิชาญ   ยิ่งศักดิ์มงคล           
 ผศ.นพ.กวี   ภัทราดูลย์
 รศ.นพ.วรวรรธน์  ลิ้มทองกุล
 ผศ.นพ.ภพ   เหลืองจามีกร
 อ.ดร.นพ.ศรัณย์  ตันติ์ทวิสุทธิ์
 อ.นพ.ชวรินทร์  อมเรศ

O4
(พฤหัสบดี)
 รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ (หัวหน้าสาย)
 รศ.นพ.ณพชาติ ลิมปพยอม            
 อ.พญ.พัชราภา  โอสธีรกุล (ลาศึกษาต่อต่างประเทศ)
O5
(ศุกร์)
 ผศ.(พิเศษ)นพ.นรา  จารุวังสันติ   (หัวหน้าสาย)
 รศ.(พิเศษ)นพ.วีรศักดิ์    สิงหถนัดกิจ
 ผศ.นพ.ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์
 อ.นพ.ธันว์  อิทธิพานิชพงศ์

 

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง

    ประกันคุณภาพ

    สื่อสารภายใน