ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษ ภปร. ชั้น 5

ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษ ภปร. ชั้น 5 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

 

วัน
รายชื่ีอแพทย์
วันจันทร์
 นพ.พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์
 นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์
 นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย
 นพ.ณพชาติ ลิมปพยอม
 นพ.นรา จารุวังสันติ
วันอังคาร
 นพ.พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์
 นพ.ประวิทย์ กิติดำรงสุข
 นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล
 นพ.สีหธัช งามอุโฆษ
วันพุธ
 นพ.ยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์
 นพ.วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล
 นพ.ธนะเทพ ตั่นเผ่าพงษ์
 นพ.อารี ตนาวลี
วันพฤหัสบดี
 นพ.พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์
 นพ.ยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์
 นพ.ธนะเทพ ตั่นเผ่าพงษ์
วันศุกร์
 นพ.วัชระ วิไลรัตน์
 นพ.วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล
 นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล
 นพ.กวี ภัทราดูลย์
วันเสาร์
 นพ.ประวิทย์ กิติดำรงสุข
 นพ.ยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์
 นพ.ณพชาติ ลิมปพยอม
วันอาทิตย์
 นพ.สีหธัช งามอุโฆษ
 นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ
 นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์
 นพ.กวี ภัทราดูลย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง