ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษ ภปร. ชั้น 5

ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
" คลินิกโรคกระดูกและข้อ (นอกเวลา) ภปร. ชั้น 2 [010514] "
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ |โทรนัดล่วงหน้า 02-256-5193 .Click

name-docter-ortho

 ** หมายเหตุ ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

     เว็บไซต์คลินิกพิเศษ :   https://chulalongkornhospital.go.th/specialclinics/

* ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลาราชการ

 

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง