ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษ ภปร. ชั้น 5

ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
" คลินิกโรคกระดูกและข้อ (นอกเวลา) ภปร. ชั้น 5 [010514] "
โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ |โทรนัดล่วงหน้า 02-256-5193 .Click

* หมายเหตุ ตารางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม Click

คลินิกโรคกระดูกและข้อ (นอกเวลา) ภปร. ชั้น 5 
    อาทิตย์ จันทร์ อังคาร พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์
1 ผศ.นพ. กวี ภัทราดูลย์ doctor          doctor  
2 ดร.นพ. จิรันดร์ อภินันทน์         doctor    
3 นพ. ชวรินทร์ อมเรศ doctor     doctor       
4 นพ. ชินดนัย หงสประภาส doctor     doctor      
5 นพ. ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์     doctor        
6 นพ. ณพชาติ ลิมปพยอม   doctor           doctor
7 รศ.นพ. ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย    doctor          
8 ผศ.(พิเศษ) นพ. ธนะเทพ ตั่นเผ่าพงษ์        doctor doctor    
9 นพ. ธันว์ อิทธิพานิชพงศ์     doctor        
10 ผศ.(พิเศษ) นพ. นรา จารุวังสันติ doctor doctor           
11 รศ.นพ. ประวิทย์ กิติดำรงสุข   doctor doctor       doctor
12 รศ.นพ. พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ doctor doctor
         
13 ศ.นพ. พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์     doctor   doctor    
14 ผศ.(พิเศษ) นพ. ภพ เหลืองจามีกร       doctor doctor    
15 รศ.นพ. วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล       doctor   doctor  
16 รศ.นพ. วัชระ วิไลรัตน์     doctor     doctor  
17 นพ. วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ         doctor   doctor
18 ดร.นพ. ศรัณย์ ตันติ์ทวิสุทธิ์ doctor    doctor       doctor
19 รศ.นพ. สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล     doctor
     doctor  
20 ผศ.นพ. สีหธัช งามอุโฆษ doctor   doctor        
21 ศ.นพ. อารี ตนาวลี       doctor    

 

 

     ติดตามที่เว็บไซต์คลินิกพิเศษ :   https://chulalongkornhospital.go.th/specialclinics/

** ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลาราชการ

 

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง

    ประกันคุณภาพ

    สื่อสารภายใน