การเรียน การสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

- นิสิตแพทย์ ปี 5

- นิสิตแพทย์ ปี 6

 


หลักสูตรหลังปริญญาตรี

   แพทย์ประจำบ้าน

- แบบฟอร์มใบสมัครแพทย์ประจำบ้านปี 1

 

   แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

- แบบฟอร์มใบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

- หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ออร์โธปิดิกส์ อนุสาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์
  (Fellowship Training Orthopaedic Trauma)

 

  

      

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง

    ประกันคุณภาพ

    สื่อสารภายใน