การเรียน การสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

- นิสิตแพทย์ ปี 5

- นิสิตแพทย์ ปี 6

 


หลักสูตรหลังปริญญา

   แพทย์ประจำบ้าน

- แบบฟอร์มใบสมัครแพทย์ประจำบ้านปี 1

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

- แบบฟอร์มใบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด