การเรียน การสอน

หลักสูตรปริญญาตรี

- นิสิตแพทย์ ปี 5

- นิสิตแพทย์ ปี 6

 


หลักสูตรหลังปริญญา

   แพทย์ประจำบ้าน

- แบบฟอร์มใบสมัครแพทย์ประจำบ้านปี 1

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด

- แบบฟอร์มใบสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด


 

  

      

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง

    ประกันคุณภาพ

    สื่อสารภายใน