แพทย์ประจำบ้าน

 Download แบบฟอร์มสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 1  ,  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด


playButton เกณฑ์การรับแพทย์ประจำบ้านของภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย NEW
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ สาขาออร์โธปิดิกส์ ฉบับ พ.ศ. 2561

playButton เกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม Postgraduate Medical Education WFME Global Standards for Quality Improvement ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
      button arrow หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) (ร่าง) 

playButton คู่มือแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

playButton รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน ปี 1 - 4 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 ข้อมูลข่าวสารจากราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย bullet6


Core competency 11112014 - Orthopaedic Residency Training Program Chulalongkorn University

Download Essential procedures & Logbook

   - Surgery Basic Sciences and Knowledges related to Orthopaedics

   - Bone_bank

   - Foot ankle

   - Hand

   - Hip & Knee

   - Orthopaedics Basic science

   - Pediatrics Trauma

   - Research methodology

   - Spine

   - Sport medicine

   - Trauma

   - Tumor

 

 

 

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง