แพทย์ประจำบ้าน

 Download แบบฟอร์มสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 1  ,  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด


playButton เกณฑ์การรับแพทย์ประจำบ้านของภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย NEW
playButton 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ สาขาออร์โธปิดิกส์ ฉบับ พ.ศ. 2561 

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562) (ร่าง) 

playButton คู่มือแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

playButton รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน ปี 1 - 4 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข้อมูลข่าวสารจากราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย


Core competency 11112014 - Orthopaedic Residency Training Program Chulalongkorn University

Download Essential procedures & Logbook

   - Surgery Basic Sciences and Knowledges related to Orthopaedics

   - Bone_bank

   - Foot ankle

   - Hand

   - Hip & Knee

   - Orthopaedics Basic science

   - Pediatrics Trauma

   - Research methodology

   - Spine

   - Sport medicine

   - Trauma

   - Tumor

 

 

 

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง