รุ่นที่ 41-60

 รุ่น 41   (พ.ศ.2555-2558)

 
image181
 
 

image185
 

นายแพทย์จิรวัฒน์  สฤษดิสุข / โรงพยาบาลตะกั่วป่า

   นายแพทย์ชาญยุทธ  เหล่าวชิระสุวรรณ
   
image186
   
image182
 
นายแพทย์สิทธิทัต  ตั้งวิทยาภูมิ / สำนักการแพทย์
   นายแพทย์สุธี  เหล่าโกเมนย์   /   โรงพยาบาลมาบตาพุด
   
image183
 

image184
   นายแพทย์รวิจักร  จันทรโกเมนทร์ / รพ.อุทัยธานี    นายแพทย์สรวิศร์วีระโสภณ  /  ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ ม.บูรพา

 

 รุ่น 42   (พ.ศ.2556-2559)

 
image187
 
image188
 

นายแพทย์ไกรนนท์  วสุเพ็ญ 
โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์

 

นายแพทย์ถนัดกิจ  วรรณภักตร์
โรงพยาบาลอินทร์บุรี


   
image189
   
image190
   แพทย์หญิงธัญธี  ราธูปตาก้อง
โรงพยาบาลบางบัวทอง
 

นายแพทย์ธันว์  อิทธิพานิชพงศ์
อิสระ

 
image191 
   
image192
 

นายแพทย์ธีรฉัตร  ธนะสารสมบูรณ์
โรงพยาบาลสมุทรสาคร

 

นายแพทย์ยุทธการ  สืบสมบัติ
โรงพยาบาลเชียงคำ

 
image193
   
 

นายแพทย์อิศรา   ธรา
โรงพยาบาลท่าปอ

   

  

รุ่น43   (..2557-2560)
 
 
 
นายแพทย์ โชติตะวันณ ตนาวลี
 
นายแพทย์ ณัฐวัฒน์ วิโรจนวัธน์
       
 
 
 
นายแพทย์ เมธัส พรมสุวรรณ
 
นายแพทย์ นราธร คงศักดิ์ไพศาล
       
 
 
pic-no
 
แพทย์หญิง ธิดารัตน์ อมแก้ว
 
นายแพทย์ วรัญญู วรรธนวศิน
       
 
   
 
นายแพทย์ สรายุทธ บาลธนะจักร
   

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง