รุ่นที่ 41-60

 

รุ่น 41   (..2555-2558)

 image181

นายแพทย์จิรวัฒน์  สฤษดิสุข

โรงพยาบาลตะกั่วป่า

 image185

นายแพทย์ชาญยุทธ  เหล่าวชิระสุวรรณ

 

 image186

นายแพทย์สิทธิทัต  ตั้งวิทยาภูมิ

สำนักการแพทย์

 image182

นายแพทย์สุธี  เหล่าโกเมนย์

โรงพยาบาลมาบตาพุด

 image183

นายแพทย์รวิจักร  จันทรโกเมนทร์

รพท.อุทัยธานี

 image184

นายแพทย์สรวิศร์วีระโสภณ

ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ.บูรพา

 

รุ่น42   (..2556-2559)

 image187

นายแพทย์ไกรนนท์  วสุเพ็ญ

โรงพยาบาล 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ์

 image188

นายแพทย์ถนัดกิจ  วรรณภักตร์

โรงพยาบาลอินทร์บุรี

 image189

แพทย์หญิงธัญธี  ราธูปตาก้อง

โรงพยาบาลบางบัวทอง

 image190

นายแพทย์ธันว์  อิทธิพานิชพงศ์

อิสระ

 image191

นายแพทย์ธีรฉัตร  ธนะสารสมบูรณ์

โรงพยาบาลสมุทรสาคร

 

 image192

นายแพทย์ยุทธการ  สืบสมบัติ

โรงพยาบาลเชียงคำ

 

 image193

นายแพทย์อิศรา   ธรา

โรงพยาบาลท่าปอ

 

 

รุ่น43   (..2557-2560)
 
 
 
นายแพทย์ โชติตะวันณ ตนาวลี
 
นายแพทย์ ณัฐวัฒน์ วิโรจนวัธน์
       
 
 
 
นายแพทย์ เมธัส พรมสุวรรณ
 
นายแพทย์ นราธร คงศักดิ์ไพศาล
       
 
 
pic-no
 
แพทย์หญิง ธิดารัตน์ อมแก้ว
 
นายแพทย์ วรัญญู วรรธนวศิน
       
 
   
 
นายแพทย์ สรายุทธ บาลธนะจักร
   

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง