รุ่นที่ 41-50 พ.ศ.2555-2561

 รุ่น 41   (พ.ศ.2555-2558)

 

jirawat
นายแพทย์ จิรวัฒน์ สฤษดิสุข

 
 chanyutMD
นายแพทย์ ชาญยุทธ  เหล่าวชิระสุวรรณ
 

 sititardMD

นายแพทย์ สิทธิทัต ตั้งวิทยาภูมิ

 

sutreeMD
นายแพทย์ สุธี  เหล่าโกเมนย์ 

 

 raveejakMD
นายแพทย์ รวิจักร จันทรโกเมนทร์

  soravekMD
นายแพทย์ สรวิศร์  วีระโสภณ

 

 รุ่น 42   (พ.ศ.2556-2559)

 

 kainonMD

นายแพทย์ ไกรนนท์ วสุเพ็ญ

 
tanatkitMD

นายแพทย์ ถนัดกิจ วรรณภักตร์

 

  tantiraMD

แพทย์หญิง ธัญธีรา ธูปตาก้อง

 

tunMD
นายแพทย์ ธันว์  อิทธิพานิชพงศ์ 

 

teerachatMD

นายแพทย์ ธีรฉัตร ธนะสารสมบูรณ์

   yutakarnMD

นายแพทย์ ยุทธการ สืบสมบัติ

 

eitsaraMD
นายแพทย์ อิศรา ธรา

   

   

 รุ่น 43   (พ.ศ.2557-2560)

 

sotawanMD
นายแพทย์ โชติตะวันณ ตนาวลี  

 
natawatMD
นายแพทย์ ณัฐวัฒน์ วิโรจนวัธน์ 
 

matardMD
นายแพทย์ เมธัส พรมสุวรรณ   

 

naratorn1MD
นายแพทย์ นราธร คงศักดิ์ไพศาล 

 

tidaratMD
แพทย์หญิง ธิดารัตน์ อมแก้ว

 

sarayudMD
นายแพทย์ สรายุทธ บาลธนะจักร

 


นายแพทย์ วรัญญู วรรธนวศิน 

   

  

 รุ่น 44   (พ.ศ.2558-2561)

 

ratsiriMD
นายแพทย์ รัฐศิริ  นามศิริ

 
puchongMD
นายแพทย์ ภุชงค์  กุลรัตน์
 

danaitepMD
นายแพทย์ ดนัยเทพ ลิ่มสกุล

 

oumlukMD
นายแพทย์ อุ้มรัก  จึงวิโรจน์ 

 


นายแพทย์ พิพัฒน์  แกล้วกล้า

  taveechaiMD
นายแพทย์ ทวีชัย  จึงชูพันธ์ 
 

apisakMD1
 นายแพทย์ อภิศักดิ์ อังศุโกมุทกุล

  supichakarnMD
แพทย์หญิง สุพิชญ์กานต์ ชีวสุขานนท์ 

 

  

 

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง