สาขาเวชศาสตร์การกีฬา

สาขาเวชศาสตร์การกีฬา

   image001

นายแพทย์จิรันดร์ อภินันทน์

2551-2552

   

นายแพทย์นิติ ประสาทอาภรณ์

2552-2553

   

นายแพทย์กิตติพงษ์ คงรักเกียรติยศ

2552-2553

   image004

นายแพทย์วิทวัส เจนบุญไทย

2553-2554

   image005

นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งอมตะกุล

2554-2555

   image006

นายแพทย์ธนา บูรณพันธฤกษ์

2554-2555

   image007

นายแพทย์วันธวัช อัมพรายน์

2555-2556

   image008

แพทย์หญิงแพรวพรรณ โปริสวาณิชย์

2555-2556

   image009

นายแพทย์ไตร พรหมแสง

2556-2557

   image010

นายแพทย์สิทธิโชค สุขเจริญยิ่งยง

2556-2557

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง

    ประกันคุณภาพ

    สื่อสารภายใน