ศ.นพ.เล็ก ณ นคร

 

ศาสตราจารย์นายแพทย์เล็ก ณ นคร

 

   

              อาจารย์เล็กเกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๑ จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิตรุ่นที่ ๓๘ พ.ศ.๒๔๗๕ จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อาจารย์เล็กเป็นผู้ที่ร่างกายสูงใหญ่และเล่นกีฬาเกือบทุกประเภท เมื่อจบจึงได้รับการคัดเลือกให้เป็นแพทย์ประจำบ้านแผนกศัลยศาสตร์ ทำงานใกล้ชิดกับกับ Professor TP Noble ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๗๕ อาจารย์สมัค พุกกะณะเสน อาจารย์อาวุโสของวงการออร์โธปิดิคส์ไทยท่านหนึ่งเล่าว่า อาจารย์เล็ก เป็นศิษย์ที่อาจารย์โนเบิลรักมาก อาจารย์เล็กสนใจงานทางด้านออร์โธปิดิกส์ และเป็นผู้รับหน้าที่สอนนักศึกษาแพทย์ศิริราชและดูแลผู้ป่วยด้านออร์โธปิดิกส์ ตั้งแต่ปี  พ.ศ.๒๔๗๕ ต่อมาอาจารย์โนเบิลขอทุนร็อกกีเฟลเลอร์ ให้อาจารย์เล็กเดินทางไปศึกษาต่อทางด้านออร์โธปิดิกส์ที่สหรัฐอเมริกา  เมื่อปี พ.ศ.๒๔๘๒ นัยว่าขณะเดินทางไปถึงสิงคโปร์ท่านมีปัญหาด้านสุขภาพและล้มป่วย อาจารย์เฟื่องซึ่งทำงานด้านช่องท้องขณะนั้นจึงเป็นผู้ที่เหมาะสมที่สุด และรับทุนแทนเดินทางไปเป็นท่านแรก เมื่ออยู่ที่ศิริราชการผ่าตัดใหญ่ทางออร์โธปิดิกส์ยังไม่แพร่หลาย อาจารย์เล็กจึงทำงานที่ โอ.พี.ดี. และสอนที่นั่น ทำศัลยกรรมทางมือด้วย มีการสอนเข้าเฝือก และ minor surgery ต่อมาเมื่อคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์เริ่มกิจการ พ.ศ.๒๔๙๐ หลวงเฉลิมพรหมมาส อธิบดีกรมมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ได้ขอให้อาจารย์เล็กไปช่วยงานที่คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ โดยให้ไปช่วยสอนที่คณะทันตแพทย์เป็นหัวหน้าด้านศัลยกรรมไปก่อน จนถึงปี พ.ศ.๒๔๙๒ เมื่อเริ่มมีการสอนทางคลินิก จึงย้ายกลับมาสอนโรคทางออร์โธปิดิคส์ ในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ อย่างไรก็ตามในช่วงแรกนี้ งานออร์โธปิดิคส์ยังเป็นส่วนหนึ่งในแผนกศัลยศาสตร์ ท่านได้ทำงานร่วมกับอาจารย์สมาน มันตราภรณ์ ซึ่งเป็นอาจารย์พิเศษ ซึ่งท่านคณบดีพลตรีพระยาดำรงแพทยาคมได้ขอยืมตัวท่านจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชมาช่วยสอน อาจารย์เล็กได้เดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุนของรัฐบาลสหรัฐ ที่ St.Louis และโรงพยาบาลทหารที่ San Antonio เมื่อกลับมาก็ได้นำวิชาการแผนใหม่เริ่มปรับปรุงระบบงานและการศึกษาให้เจริญรุดหน้ายิ่งขึ้น  ท่านยังได้รับทุน China Medical Board ไปศึกษาและดูงานที่ฮ่องกงกับศาสตราจารย์นายแพทย์ฮอดชั่น ซึ่งมีชื่อเสียงในการผ่าตัดวัณโรคกระดูกสันหลังในยุคนั้น อาจารย์เล็กได้พัฒนาและเขียนหลักสูตรออร์โธปิดิกส์ไว้อย่างเป็นระบบหลังการตั้งภาควิชาในปี พ.ศ.๒๕๐๗ อาจารย์เล็กได้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์และกายภาพำบัด ของคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ เป็นท่านแรก และดำรงตำแหน่งจนเกษียณอายุ ราชการเมื่อปี พ.ศ.๒๕๑๑ ตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์เล็กคือ ศาสตราจารย์ และ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผลงานที่สำคัญของอาจารย์เล็กในด้านการผ่าตัด ที่สำคัญ คือ ๑. นำเอา Lottes Intramedullary Nail มาใช้ทำการรักษากระดูกฟีเมอร์และกระดูกทิเบียหัก โดยใช้ดามในโพรงกระดูก ๒. การทำผ่าตัด Hibbs and Albee Spinal Fusion ในการรักษาวัณโรคกระดูกสันหลัง ๓. สอนและทำศัลยกรรมทางมือ (Hand Surgery) ๔.สอนวิธีดึงกระดูกข้อเคลื่อน กระดูกหักและเข้าเฝือก

            ลูกศิษย์รุ่นแรกๆของจุฬาเล่าให้ฟังว่า อาจารย์เล็กใจดีมาก มีความสามารถพิเศษในการสอน ใจเย็น พูดช้าเข้าใจง่าย ในยุคแรกๆของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์การสอบวิชาต่างๆเป็นการสอบร่วมกันของคณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์และคณะแพทยศาสตร์ศิริราช ในวิชาออร์โธปิดิกส์อาจารย์เล็กจึงต้องทำการสอบร่วมกับอาจารย์เฟื่อง นักเรียนแพทย์ขณะนั้นจึงต้องเคร่งเครียดกับการสอบมากเป็นพิเศษ

งานวิชาการ