ศ.นพ.พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์

 

พบ. : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2512
อื่นๆ : วุฒิบัตรผู้เชี่ยวชาญโรคกระดูกและข้อ (แพทยสภา) พ.ศ. 2516
: Diploma British Orthopaedics (Univ. Birmingham) พ.ศ. 2519
: Certified Spinal Surgery (Oswestry, U.K.) พ.ศ. 2520
: Certified Paediatric Orthopaedics (Oswestry, U.K.) พ.ศ. 2521

งานวิชาการ