รศ.นพ.ประกิต เทียนบุญ

 

- แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2516
- วทบ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี 2514
- วุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์ ปี 2521

งานวิชาการ