รศ.นพ.ไพรัช ประสงค์จีน

 

วทบ. : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2516
พบ. : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2518
อื่นๆ : วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ พ.ศ. 2524

งานวิชาการ