ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์

 

วทบ. : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2517
พบ. : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2519
อื่นๆ : วุฒิบัตรศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2523
: Hand and Microsurgery Fellowship ประเทศสิงคโปร์ พ.ศ. 2525

งานวิชาการ