รศ.นพ.วินัย พากเพียร

vinai

 

    2505            พ.บ.คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์
    2505-2506    แพทย์ฝึกหัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
    2506-2507    ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางคลินิกขั้นพื้นฐานสาขาศัลยศาสตร์
    2506-2508    แพทย์ประจำบ้านสาขาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
    2508-2514    อาจารย์ภาควิชาออร์โทปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟิ้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    2514-2516    DIPLOMA IN ORTHOPAEDICS AND TRAUMATOLGY (VIENNA) ประเทศออสเตรีย
    2516            หนังสืออนุมัติบัตรฯ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์  (แพทยสภา)
    2508-2540    รองศาสตราจารย์ ภาควิชาออร์โทปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน

    1. รองศาสตราจารย์ ภาควิชาออร์โทปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    2. ประธานคณะกรรมการสอบเพื่อหนังสืออนุมัติฯ และวุฒิบัตร สาขาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ของแพทยสภา
    3. ประธานคณะกรรมการอุทรกองเงินทุนทดแทน สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม
    4. ที่ปรึกษาพิเศษศาลแรงงาน
    5. คณะกรรมการบริหารของ WESTERN PACIFIC ORTHOPAEDIC ASSOCIATION.
    6. คณะกรรมการบริหาร SPINAL SECTION OF THE WESTERN PACIFIC ORTHOPAEDIC ASSOCIATION.
    7. คณะกรรมการบริหารภัชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
    8. คณะกรรมการบริหารราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
    9. อาจารย์พิเศษ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปกร

ผลงานในอดีต

    1. นายกสมาคมออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
    2. ประธานราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
    3. ประธานชมรมศัลยแพทย์ทางมือแห่งประเทศไทย
    4. อุปนายกฝ่ายบริหารสมาคมรูมาติสมแห่งประเทศไทย
    5. นายกสมาคมแพทย์ออร์โธปิดิกส์กลุ่มประเทศอาเซียน
    6. หัวหน้าภาควิชาออร์โทปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์
        จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 

งานวิชาการ