ศ.นพ.มานิตย์ ลิมปพยอม

manid md.

 

  ศ.นพ.มานิตย์ ลิมปพยอม

- เป็นแพทย์จุฬา รุ่นที่ ๑๓ จบแพทยศาสตร์ จากคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๐๖  ได้รับเกียรตินิยมเหรียญทอง เป็นผู้มีผลการเรียนยอดเยี่ยมตลอดหลักสูตร เมื่อจบการศึกษาได้รับทุนอานันทมหิดลไปศึกษาต่อที่สหรัฐอเมริกา

- เข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและสอบได้ Diplomate of the American Board of Orthopedic Surgery ในปี พ.ศ. ๒๕๑๔ หลังจากได้ฝึกอบรมต่อทางด้าน Pediatric Orthopedic

- บรรจุเป็นอาจารย์ ในภาควิชาออร์โธปิดิกส์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๑๔ สอนทางด้าน Pediatric Orthopedics และ Metabolic Disorder

- แต่งตำรากระดูกหักข้อเคลื่อน ตำราแพทยศาสตร์ศึกษา และทำงานวิจัยทางด้านออร์โธปิดิกส์ อย่างมาก

- ได้รับการแต่งตั้งเป็นศาสตราจารย์ ในปี พ.ศ.๒๕๒๒ โดยที่ในขณะนั้นอาจารย์มีอายุเพียง ๓๙ ปี

- ช่วยงานสมาคมออร์โธปิดิกส์ โดยทำหน้าที่อุปนายกฝ่ายวิชาการตั้งแต่ ปี พ.ศ.๒๕๒๐ และเป็นกรรมกลาง และกรรมการสอบวุฒิบัตรออร์โธปิดิกส์หลายสมัย

- งานวิชาการ เป็นกรรมการและเลขานุการมูลนิธิอานันทมหิดล แผนกแพทยศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

งานวิชาการ