แพทย์ประจำบ้าน

 Download แบบฟอร์มสมัครแพทย์ประจำบ้าน ปี 1  ,  แพทย์ประจำบ้านต่อยอด


playButton รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน ปี 1 - 4 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปัจจุบัน


playButton ประกาศ : ห้องกิจกรรมแพทย์ประจำบ้านช่วงเช้าของทุกวัน จากตึกภูมิสิริฯ ชั้น 13 ย้ายมา

                ห้อง 1210 อาคารศูนย์ความก้าวหน้าฯ ชั้น 12 เป็นต้นไป NEW

playButton ประกาศภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ทุนสนับสนุนแพทย์ประจำบ้าน
    และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ไปเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ พ.ศ.2562
 

playButton แบบฟอร์มขอรับทุนสนับสนุนแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ไปเสนอผลงานทางวิชาการในต่างประเทศ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

playButton เกณฑ์การรับแพทย์ประจำบ้านของภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ สาขาออร์โธปิดิกส์ ฉบับ พ.ศ. 2561

playButton เกณฑ์มาตรฐานการรับรองคุณภาพสถาบันฝึกอบรม Postgraduate Medical Education WFME
    Global Standards for Quality Improvement 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย       

playButton คู่มือแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

playButton รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน ปี 1 - 4 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

playButton ประกาศ : ระเบียบและข้อปฏิบัติการลาเพื่อเข้าร่วมประชุมหรือนำเสนอผลงานวิชาการของแพทย์ประจำบ้าน NEW

 ข้อมูลข่าวสารจากราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย bullet6


Core competency 11112014 - Orthopaedic Residency Training Program Chulalongkorn University

Download Essential procedures & Logbook

 

 

 

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง

    ประกันคุณภาพ

    สื่อสารภายใน