แพทย์ประจำบ้าน

แพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ 

pricon  รายชื่อแพทย์ประจำบ้าน ปี 1-4 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปัจจุบัน

 pricon DOWNLOAD : แบบฟอร์ม - ใบสมัคร 

button arrow แบบฟอร์ม : ยื่นคำขอสำหรับแพทย์ที่ต้องการจะมาฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้าน / แพทย์ประจำบ้านต่อยอด
     คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย >> Link  (หมายเหตุ : เปิดให้บริการกรอกข้อมูลช่วงเวลาเปิดรับสมัครเท่านั้น)

 button arrow กรอกแบบฟอร์มสำหรับแพทย์ประจำบ้าน และ แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ชั้นปีที่ 1 / 2566 ..  Link 

button arrow แบบประเมินการปฏิบัติงานนิสิตแพทย์ปีที่ 5 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ .. Link

button arrow Template-แบบฟอร์มหนังสือภายนอก (update 16มิ.ย.66) (.docx)  |  (.dotx)

button arrow  รายละเอียดคำขอตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ คณะแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  >> Link 

button arrow  ระบบยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ (OATAS) | >> Link NEW

+++ ขั้นตอนการใช้งานระบบ ePM ของอาจารย์ / นักวิจัย 

>>> ระบบยื่นคำขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ"ออนไลน์" สำหรับข้าราชการ และพนักงานมหาวิทยาลัย ของ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ( ePM )

 >>>  คู่มือ ePM

LOGO ortho2  ประกาศภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 rcost2 ข้อมูลข่าวสารจากราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย | http://www.rcost.or.th

logo-Chula0 Core competency 11112014 - Orthopaedic Residency Training Program Chulalongkorn University

Essential procedures & Logbook

 

 


 

 

สื่อสารภายใน