VDO

 หลักการเขียนโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ : โดย รศ.นพ.จิรุตม์  ศรีรัตนบัลล์  :
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้อง 1304 อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 รพ.จุฬาลงกรณ์ 


 

 
 

Multidisciplinary update for hip fracture management เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร โครงการ Excellent project in hip fracture management
ภาควิชา/ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561
เวลา 13.00-16.00 น. ณ ห้องประชุม 1304 โซน C ตึกภูมิสิริฯ ชั้น 13

 
     
 shortarmcast  การใส่เฝือก Short arm cast

   อ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ

   อ.นพ.ชินดนัย หงสประภาส
 

Link ..

YOUTUBE


: Play VDO
     
 video2

 การเข้าเฝือกปูน

    รศ.นพ.ชายธวัช งามอุโฆษ

 : Play VDO
     
 or11

 แนะนำสถานที่หอผ่าตัดศัลกยกรรมกระดูก

    หัวหน้าพยาบาลห้องผ่าตัด

 : Play VDO