VDO

 

 16-10-61 13-45-33  หลักการเขียนโครงการศูนย์ความเป็นเลิศ
โดย รศ.นพ.จิรุตม์  ศรีรัตนบัลล์
วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30-15.30 น.
ณ ห้อง 1304 อาคารภูมิสิริฯ ชั้น 13 รพ.จุฬาลงกรณ์
 : Play VDO

สำหรับ Brower Internet Explorerเท่านั้น ie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 video1  การใส่เฝือก Short arm cast

   อ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ

   อ.นพ.ชินดนัย หงสประภาส
 : Play VDO
     
 video2

 การเข้าเฝือกปูน

    รศ.นพ.ชายธวัช งามอุโฆษ

 : Play VDO
     
 or

 แนะนำสถานที่หอผ่าตัดศัลกยกรรมกระดูก

    หัวหน้าพยาบาลห้องผ่าตัด

 : Play VDO

 

 

 

 

 

 

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง