VDO

 

 video1  การใส่เฝือก Short arm cast

   อ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ

   อ.นพ.ชินดนัย หงสประภาส
 : Play VDO
     
 video2

 การเข้าเฝือกปูน

    รศ.นพ.ชายธวัช งามอุโฆษ

 : Play VDO
     
 or

 แนะนำสถานที่หอผ่าตัดศัลกยกรรมกระดูก

    หัวหน้าพยาบาลห้องผ่าตัด มพ.4

 : Play VDO

 

 

 

 

 

งานวิชาการ