หมวดหมู่รอง

ชื่อ ฮิต
ร่วมแสดงความยินดี รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ฮิต: 9
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ ฮิต: 126
รศ.นพ.วัชระ รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563 ฮิต: 35
รศ.นพ.นพ.ประวิทย์ กิติดำรงสุข รับโล่เกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม แพทยสภา ฮิต: 79
14 มกราคม 2563 - คณาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เยี่ยมแพทย์ประจำบ้าน จังหวัดสุรินทร์ ฮิต: 180
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ OR - 13 ธันวาคม 2562 ฮิต: 40
งานปีใหม่ ออร์โธปิดิกส์ 2563 - ย้อนยุค 60 ฮิต: 116
Innovation Corner - มุ้งป้องกันความสกปรก อ.ดร.นพ.ศรัณย์ ตันติ์ทวิสุทธิ์ ฮิต: 60
ประกาศ : ระเบียบและข้อปฏิบัติการลาเพื่อเข้าร่วมประชุมหรือนำเสนอผลงานวิชาการของแพทย์ประจำบ้าน ฮิต: 124
ภาพกิจกรรม : ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 (ใหม่) ปีการศึกษา 2562 ฮิต: 118

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง

    ประกันคุณภาพ