หมวดหมู่รอง

ชื่อ ฮิต
ย้ายห้องกิจกรรมแพทย์ประจำบ้าน ฮิต: 12
ร่วมแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านฝ่ายออร์โธปิดิกส์ รับรางวัล "ผู้ทำชื่อเสียง และเป็นความภาคภูมิใจของแพทย์จุฬาฯ ฮิต: 13
ร่วมแสดงความยินดี รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ ได้รับรางวัลบุคลากรดีเด่น โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ฮิต: 32
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ ฮิต: 158
รศ.นพ.วัชระ รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563 ฮิต: 65
รศ.นพ.นพ.ประวิทย์ กิติดำรงสุข รับโล่เกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม แพทยสภา ฮิต: 117
14 มกราคม 2563 - คณาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เยี่ยมแพทย์ประจำบ้าน จังหวัดสุรินทร์ ฮิต: 207
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ OR - 13 ธันวาคม 2562 ฮิต: 60
งานปีใหม่ ออร์โธปิดิกส์ 2563 - ย้อนยุค 60 ฮิต: 153
Innovation Corner - มุ้งป้องกันความสกปรก อ.ดร.นพ.ศรัณย์ ตันติ์ทวิสุทธิ์ ฮิต: 97

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง

    ประกันคุณภาพ

    สื่อสารภายใน