หมวดหมู่รอง

ชื่อ ฮิต
รศ.นพ.นพ.ประวิทย์ กิติดำรงสุข รับโล่เกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม แพทยสภา ฮิต: 10
14 มกราคม 2563 - คณาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เยี่ยมแพทย์ประจำบ้าน จังหวัดสุรินทร์ ฮิต: 51
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ OR - 13 ธันวาคม 2562 ฮิต: 12
งานปีใหม่ ออร์โธปิดิกส์ 2563 - ย้อนยุค 60 ฮิต: 63
Innovation Corner - มุ้งป้องกันความสกปรก อ.ดร.นพ.ศรัณย์ ตันติ์ทวิสุทธิ์ ฮิต: 29
ประกาศ : ระเบียบและข้อปฏิบัติการลาเพื่อเข้าร่วมประชุมหรือนำเสนอผลงานวิชาการของแพทย์ประจำบ้าน ฮิต: 41
ภาพกิจกรรม : ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 (ใหม่) ปีการศึกษา 2562 ฮิต: 66
Ortho Chula Alumni 2562 ฮิต: 75
รศ.นพ.ทวีชัย รับรางวัลบุคลากรดีเด่น ประจำปี 2562 -- โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ครบ 105 ปี ฮิต: 39
พิธีไหว้ครู 2562 ฮิต: 96

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง