หมวดหมู่รอง

ชื่อ ฮิต
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเวลาให้บริการ ฮิต: 59
รศ.นพ.วัชระ รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัย รางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563 ฮิต: 14
รศ.นพ.นพ.ประวิทย์ กิติดำรงสุข รับโล่เกียรติคุณด้านคุณธรรม จริยธรรม แพทยสภา ฮิต: 55
14 มกราคม 2563 - คณาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เยี่ยมแพทย์ประจำบ้าน จังหวัดสุรินทร์ ฮิต: 141
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ OR - 13 ธันวาคม 2562 ฮิต: 25
งานปีใหม่ ออร์โธปิดิกส์ 2563 - ย้อนยุค 60 ฮิต: 94
Innovation Corner - มุ้งป้องกันความสกปรก อ.ดร.นพ.ศรัณย์ ตันติ์ทวิสุทธิ์ ฮิต: 46
ประกาศ : ระเบียบและข้อปฏิบัติการลาเพื่อเข้าร่วมประชุมหรือนำเสนอผลงานวิชาการของแพทย์ประจำบ้าน ฮิต: 80
ภาพกิจกรรม : ปฐมนิเทศแพทย์ประจำบ้านปีที่ 1 (ใหม่) ปีการศึกษา 2562 ฮิต: 87
Ortho Chula Alumni 2562 ฮิต: 95

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง