Blog

สาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก

สาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก

 image011

 

แพทย์หญิงพัชราภา   โอสธีรกุล

2555-2556

 

 image012

 

นายแพทย์ปุณยธร   พัฒนธิติกานต์

2556-2557

 

สาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก

 

 

แพทย์หญิงพัชราภา   โอสธีรกุล

2555-2556

 

 

 

นายแพทย์ปุณยธร   พัฒนธิติกานต์

2556-2557

 

 

 

 

 

 

สาขาออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพ

 

 

 

นายแพทย์สาธิต  เที่ยงวิทยาพร

2546-2547

 

 

 

นายแพทย์สีหธัช  งามอุโฆษ

2546-2547

 

 

 

นายแพทย์นราพงษ์  หังสพฤกษ์

2549-2550

 

 

 

นายแพทย์มนูญ  ศักดินาเกียรติกุล

2550-2551

 

 

 

นายแพทย์ธนา  โรจน์พรประดิษฐ์

2551-2552

 

 

 

นายแพทย์สุกรี  คุ้มรักษ์

2551-2552

 

 

 

นายแพทย์ศรัณย์  ตันติ์ทวิสุทธิ์

2552-2554

 

 

 

นายแพทย์อารักษ์  ลิ่มตระกูล

2552-2553

 

 

 

นายแพทย์ศรนรินทร์  เชิดทวีทรัพย์

2553-2554

 

 

 

นายแพทย์ยุทธนา  คณาสุข

2554-2555

 

 

 

นายแพทย์ศริษฐ์  หงส์วิไล

2554-2555

 

 

 

นายแพทย์พงศ์พร ประทีปทองคำ

2555-2556

 

 

 

นายแพทย์ณัฐเดช  เมฆรุ่งจรัส

2555-2556

 

 

 

นายแพทย์วิทวัส  บุญญานุวัตร

2556-2557

 

 

 

นายแพทย์นที  ธนทรัพย์สิน

2556-2557

สาขาเวชศาสตร์การกีฬา

สาขาเวชศาสตร์การกีฬา

   image001

นายแพทย์จิรันดร์ อภินันทน์

2551-2552

   

นายแพทย์นิติ ประสาทอาภรณ์

2552-2553

   

นายแพทย์กิตติพงษ์ คงรักเกียรติยศ

2552-2553

   image004

นายแพทย์วิทวัส เจนบุญไทย

2553-2554

   image005

นายแพทย์เกรียงไกร ตั้งอมตะกุล

2554-2555

   image006

นายแพทย์ธนา บูรณพันธฤกษ์

2554-2555

   image007

นายแพทย์วันธวัช อัมพรายน์

2555-2556

   image008

แพทย์หญิงแพรวพรรณ โปริสวาณิชย์

2555-2556

   image009

นายแพทย์ไตร พรหมแสง

2556-2557

   image010

นายแพทย์สิทธิโชค สุขเจริญยิ่งยง

2556-2557

งานวิชาการ