ประมวลรายวิชา สำหรับนิสิตแพทย์ ปี 5 (Course Syllabus)

 

ประมวลรายวิชา สำหรับนิสิตแพทย์ ปี 5 (Course Syllabus)

3000515

1. รหัสวิชา                                  3000515                 

2. จำนวนหน่วยกิต (Course Credit)      2(1-2-3)

3. ชื่อวิชา                                    ออร์โธปิดิกส์

4. คณะ/ภาควิชา                            แพทยศาสตร์ / ออร์โธปิดิกส์

5. ภาคการศึกษา                            ภาคต้น

6. ปีการศึกษา                               2557

7. ชื่อผู้สอน                                  รศ.นพ.ยงศักดิ์              หวังรุ่งทรัพย์

รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์           ยุกตะนันทน์

รศ.นพ.ทวีชัย               เตชะพงศ์วรชัย

รศ.นพ.สมศักดิ์             คุปต์นิรัติศัยกุล

ศ.นพ.อารี                  ตนาวลี

รศ.นพ.วัชระ               วิไลรัตน์

รศ.นพ.ประวิทย์            กิติดำรงสุข

รศ.นพ.วิชาญ               ยิ่งศักดิ์มงคล

รศ.นพ.ณพชาติ             ลิมปพยอม

ผศ.(พิเศษ)นพ.กวีภัทราดูลย์

อ.นพ.สีหธัช                งามอุโฆษ

อ.นพ.กฤษณ์                เจริญลาภ

รศ.(พิเศษ)นพ.วรวรรธน์   ลิ้มทองกุล

อ.นพ.นรา                  จารุวังสันติ

อ.นพ.จิรันดร์               อภินันทน์

ผศ.(พิเศษ)นพ.ธนะเทพ    ตั่นเผ่าพงษ์

อ.นพ.วีรศักดิ์               สิงหถนัดกิจ

อ.พญ.พัชราภา             โอสธีรกุล

อ.นพ.ชินดนัย              หงสประภาส

อ.นพ.ชูเกียรติ              เฉลิมพันธ์พิพัฒน์

8. เงื่อนไขรายวิชา                           -

9. สถานภาพของวิชา                        วิชาบังคับ

10. ชื่อหลักสูตร                              แพทยศาสตร์บัณฑิต

11. วิชาระดับ                                ปริญญาตรี

12. จำนวนชั่วโมงที่สอน/สัปดาห์            การเรียนการสอนต่อเนื่องกันเป็นระยะเวลา 40 ชั่วโมง/สัปดาห์

เป็นเวลา 2.5 สัปดาห์


13. เนื้อหารายวิชา                          

1. Introduction to Orthopaedic, Fracture and dislocation.

2. Fracture and dislocation of upper extremities I

3. Fracture and dislocation of upper extremities II

4. Fracture and dislocation of the lower extremities I

5. Fracture and dislocation of the lower extremities II

6.   Fracture and dislocation of the spine

7.   Degenerative disease of spine

8.   Approach to Spine deformity

9.   Degenerative disease of joint

10. Infection of bone & joint.

11. Metabolic bone disease.

12. Sport Injury

13. Hand and Wrist Injury

14. Common upper extremity problems

15. Pediatric Orthopaedics

16. Neoplasm of   bone

17. Foot & Ankle disease and injury

18. Common drugs in Orthopaedics

14. ประมวลการเรียนการรายวิชา

14.1 วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของรายวิชา (Behavioral Objectives)

     นิสิตสามารถ

14.1.1อธิบายอาการ และอาการแสดงโรคทางออร์โธปิดิกส์และภาวะกระดูกหักและเคลื่อนที่พบบ่อย

14.1.2 อธิบายหลักการวินิจฉัย โรคทางออร์โธปิดิกส์และภาวะกระดูกหักและเคลื่อนที่พบบ่อย

    1. 1.3อธิบายหลักการรักษาโรคทางออร์โธปิดิกส์และภาวะกระดูกหักและข้อเคลื่อนที่พบบ่อย

14.2 เนื้อหารายวิชาต่อสัปดาห์

14.3 วิธีจัดการเรียนการสอน

14.3.1 แบ่งนักเรียนตามสาย (5 สาย) และให้มีอาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนทุกคน

14.3.2 บรรยายในชั้นเรียนใหญ่รวมกัน ตึกเจริญ-สมศรีฯ ชั้น 7

           14.3.3 ปฏิบัติงานกลุ่มย่อย ตึกผู้ป่วยใน, ผู้ป่วยนอกและห้องผ่าตัด

           14.3.4 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการที่ห้องฉุกเฉิน ตั้งแต่เวลา 16.00-24.00 น. ตามสายการปฏิบัติงาน

           14.3.5 สื่อการสอน Computer และ LCD

 


14.4 การวัดผลการเรียน

           14.4.1 Letter Grade (A B+ B C+ C D+ D F)

เกณฑ์การให้คะแนนออร์โธปิดิกส์

A

90 – 100

คะแนน

B+

85 – 89

คะแนน

B

80 – 84

คะแนน

C+

70 – 79

คะแนน

C

60 – 69

คะแนน

D+

50 – 59

คะแนน

D

40 – 49

คะแนน

F

0 – 39

คะแนน

14.4.2 สัดส่วนการประเมินผล

14.4.2.1 การประเมินความรู้และทักษะทางปัญญาขั้นสูง

การสอบข้อเขียนด้วยข้อสอบ MCQs                           คะแนน 70%

14.4.2.2 การประเมินผลงานรายบุคคลรายงานผู้ป่วย (Case report)       คะแนน 20%

                (ส่งรายงานภายในสัปดาห์สุดท้ายของสัปดาห์ที่ 3

ให้อาจารย์ที่ปรึกษาเป็นผู้ให้คะแนน)

                       14.4.2.3 คะแนนความสนใจในชั้นเรียนและการปฏิบัติงาน                   คะแนน 10%

14.5 การวัดการเรียนการสอน

นักเรียนต้องเข้าห้องเรียนไม่ช้ากว่า 15 นาที ถ้าช้ากว่า 15 นาที ถือว่าไม่ได้เข้าเรียนในชั่วโมงนั้น ถ้าขาดเรียนมากกว่า 20% สามารถพิจารณาไม่ส่งสอบในรายวิชานี้

       14.6 การจัดการสอบ นักเรียนต้องเข้าห้องเรียนไม่ช้ากว่า 15 นาที ถ้าเข้าช้าระหว่าง 15-30 นาที    ถือว่าเข้าห้องสอบสาย ให้เขียนในใบรายงาน ขส.11 (SD) ถ้าเข้าห้องสอบสายมากกว่า 30 นาที ให้ถือว่าขาดสอบ

15. รายชื่อหนังสืออ่านประกอบ

15.1 หนังสือบังคับ

15.1.1 ตำราแก่นความรู้ทางออร์โธปิดิกส์ สำหรับแพทยศาสตร์บัณฑิต

15.1.2 หนังสือและเอกสารประกอบการของภาควิชาที่จัดทำ http://ortho.md.chula.ac.th

15.1.3 Robert B. Salter, ed. Textbook of Disorders and Injuries of the Musculoskeletal System 3rd ed. Baltimore : Williams & Wilkins 1999.


       15.2 หนังสืออ่านเพิ่มเติม

                 15.2.1 ไพรัช ประสงค์จีน : กระดูกหักและข้อเคลื่อน พิมพ์ครั้งที่ 3 : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

                            มหาวิทยาลัย : 2541.

                 15.2.2. Bucholz RW, Heckamn JD, eds. Fractures in Adult. 5th ed. Lippincott-Raven 2001.

                 15.2.3. Beaty JH, Kasser JR, eds. Fractures in Children. 5th ed. Lippincott–Raven 2001.

16. การประเมินผลการเรียนการสอน

       16.1 แบบประเมินการสอน CU-CAS

งานวิชาการ