ขอแสดงความยินดี :: รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ "รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563 ระดับ รางวัละดับดีมาก" ...

vajara 2563

 

.. รายละเอียดเพิ่มเติม

ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล หัวหน้าภาควิชาฯ ร่วมแสดงความยินดีplayButton บันทึกข้อมูล
playButton การศึกษา playButton งานวิจัย
playButton ประกันคุณภาพ
       
+  ภาระงานคณาจารย์ + ระดับปริญญา แผนงานวิจัย แหล่งเงินทุนวิจัย KPI-QA คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
+  ระบบสารบรรณ แพทย์ประจำบ้าน + ผลงานวิจัย ปี 1999-ปัจจุบัน + สมศ สนง.รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
 
button arrow Web Ortho  button arrow คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ  button arrow โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์  button arrow จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   button arrow สภากาชาดไทย   button arrow ข่าวสารจุฬาฯ   button arrow สำนักวิจัยจุฬาฯ  button arrow Webmail @Chula
button arrow ระบบยื่นขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการออนไลน์ คณะแพทย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย >> LINK  
button arrow แบบฟอร์มคำขอแพทย์ที่ต้องการฝึกอบรม แพทย์ประจำบ้าน/แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ในคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย >> Link