รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2561

สาขาศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก

 


นพ.โชติตะวันณ ตนาวลี

todsaponMD
นพ.ทศพร มณีศรีสัจจา

 

สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

 

tardpongMD1
นพ.เทอดพงษ์ ธนาวิริยะชัย


นพ.ธีรฉัตต์ ธนะสารสมบูรณ์
 

 


นพ.เมธัส พรมสุวรรณ

   

สาขาการบาดเจ็บเท้าและข้อเท้า

สาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก


นพ.อิศรา ธรา


พญ.ธัญธีรา ธูปตาก้อง

สาขาศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม


นพ.พศวีร์ พงษ์พชรอัมพร

 


นพ.ณัฐวัฒน์ วิโรจนวัธน์


สาขาการบาดเจ็บทางอุบัติเหตุ

nikom-md
นพ.นิคม  โนรีย์

pariwat
นพ.ปริวัฒน์  ทวีกิติกุล

suparok
นพ.ศุกฤกษ์  สุขสำราญ

 

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2560


สาขาศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา

   

tanmd

นพ.ธันว์

อิทธิพานิชพงศ์

อิสระ

สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

 

hathaipom

1. นายแพทย์ หทัยภูมิ

ฉมาดล

อิสระ

ravijak

2. นายแพทย์ รวิจักร์

จันทรโกเมนท์

อิสระ

kainonMD

3. นายแพทย์ ไกรนนท์

วสุเพ็ญ

รพ.50 พรรษามหาวชิราลงกรณ

สาขาศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก

 

nikom

1. นายแพทย์ นิคม

โนรีย์

อิสระ

pariwat

2. นายแพทย์ ปริวัฒน์

ทวีกิติกุล

อิสระ

sititrd

3. นายแพทย์ สิทธิทัต

ตั้งวิทยาภูมิ

รพ.เวชการุณยรัศมิ์

niti

4. นายแพทย์ นิธิ

กาญจนสิงห์

รพ.พุทธโสธร

สาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก

 

patira

พญ.พิภัทรา

สายโลหิต

รพ.ตำรวจ

  

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2559

 

สาขาศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก

สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

 

นพ.สุระ  นริสศิริกุล

 

นพ.สุธี  เหล่าโกเมนย์

 

นพ.ปิยพันธุ์ วรรณสินธุ์

 

นพ.วิทย์ โคธีรานุรักษ์

 

สาขาเวชศาสตร์การกีฬา

 

นพ.บุรณศักดิ์  ศรีสินรุ่งเรือง

 

นพ.ณัฐเมศร์  วีระนพรุจน์

 

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2558

สาขาศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก

สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

 image018  image020

นพ.วรพจน์ หงสเลิศพิภพ

นพ.อรรควร มหัทธนตระกูล

image022  image024

นพ.วรพล จำรูญวงศ์ 

นพ.ปวินท์ วีระวิทย์

สาขาการบาดเจ็บทางอุบัติเหตุ

สาขาศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม

 image014  image027

นพ.ชวรินทร์ อมเรศ

นพ.ปกรัฐ อักษรวงศ์

สาขาการบาดเจ็บเท้าและข้อเท้า

สาขาเวชศาสตร์การกีฬา

 image029 image031 

นพ.ยติธร เพ็ญชาติ

นพ.รัชกฤช ขจรภิวัฒนา

 

กรกฎาคม 57 – มิถุนายน 58                                            

 image002

1.

นพ.ชานนท์

ชัยวิเศษ

 

สาขาศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา

 image004

2.

นพ.สรวุฒิ

ธรรมยงค์กิจ

 

สาขาศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา

 image006

3.

นพ.บดินทร์

ม่วงยิ้ม

 

สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

 image008

4.

นพ.วิจุฬ

ซื่อตรง

 

สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

 image010

5.

นพ.ชินวัฒน์

บ่ายเที่ยง

 

สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

 image014

6.

นพ.ชวรินทร์

อมเรศ

 

สาขาศัลยกรรมข้อเข่าและสะโพกเทียม

 image012

7.

นพ.ปฐมพร

วีระเศรษฐ์ศิริ

 

สาขาศัลยกรรมข้อเข่าและสะโพกเทียม

 vitawat

8.

นพ.วิทวัส

บุญญานุวัตร

 

สาขาการบาดเจ็บทางอุบัติเหตุ

 image016

9.

นพ.นนทิช

โพธิ์เงินนาค

 

สาขาศัลยกรรมจุลศัลยกรรมทางมือ

งานวิชาการ