รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2563

สาขาศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา
danaiepMD
นพ.ภุชงค์ กุลรัตน์ นพ.ดนัยเทพ ลิ่มสกุล
songthaiMD  
นพ.ทรงไทย มูลวงศ์  
สาขาศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก
pudMD kitsadaMD
นายแพทย์ พุฒ ตันติโกศล นายแพทย์ กฤษฎา นิพัทธมานนท์
chayudMD ratsiriMD
นายแพทย์ ชยุตม์ ไชยเพิ่ม นายแพทย์ รัฐศิริ นามศิริ
สาขาศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม
pongsornMD
นายแพทย์พงศธร สิทธิเสน
สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
peeradonMD karatipMD
นายแพทย์ พีรดนย์ จารุปรัชญ์ นายแพทย์ คณาธิป จิตร์ภักดี
taweechaiMD
นายแพทย์ ปิติ สุรเนาวรัตน์ นายแพทย์ ทวีชัย จิรชูพันธ์
kawinMD  
นายแพทย์ กวิน  โปริสวาณิชย์  
สาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์
นายแพทย์ นพนันท์  แป้นกลัด
หลักสูตร 2 ปี สาขาการผ่าตัดเท้า และดูแลเท้าเบาหวานแบบเบ็ดเสร็จ
sornMD
นายแพทย์ สร  ตันสุธัญลักษณ์

 

 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2562 

  สาขาศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา
Vanchrapon p
นายแพทย์วัชรพล  เพิ่มพูนคุณารักษ์  
สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

kitisakMD
นายแพทย์กิตติศักดิ์ ส่งทอง 

armnadMD 
นายแพทย์อำนาจ สุขทั่วญาติ

ponpajakMD 
แพทย์หญิงภัทรียา    พลประจักษ์  

WathunuMD 
นายแพทย์วรัญญู  วรรธนวศิน 
สาขาศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก
suparekMD
นายแพทย์ศุภฤกษ์  สุขสำราญ
tanaratpMD
นายแพทย์ธนรัตน์  เหรียญเจริญ
Apisaksong
นายแพทย์อภิศักดิ์  อังศุโกมุทกุล
NaratornMD
นายแพทย์นราธร  คงศักดิ์ไพศาล
 สาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก
supetchakarnMD
แพทย์หญิงสุพิชญ์กานต์  ชีวาสุขานนท์
สาขาศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม
1chaiyodMD
นายแพทย์ชัยยศ  วินิจไพโรจน์ 
1wannasiriMD
แพทย์หญิงวรรณสิริ  คุปต์นิรัติศัยกุล 
สาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์
Peen saMD
นายแพทย์ภีญญ์  สามัญ
สาขาออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้า
Jidtamad UO
แพทย์หญิงจิตตมาส  อุทกะปิณฑานนท์
หลักสูตร 2 ปี สาขาการผ่าตัดเท้า และดูแลเท้าเบาหวานแบบเบ็ดเสร็จ
son JanMD
นายแพทย์สร  ตันสุธัญลักษณ์

doctor แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2561

สาขาศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก

 

shotawan
นายแพทย์โชติตะวันณ ตนาวลี

todsaponMD
นายแพทย์ทศพร มณีศรีสัจจา

 

สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

 

tardpongMD1
นายแพทย์เทอดพงษ์ ธนาวิริยะชัย

teerachad
นายแพทย์ธีรฉัตต์ ธนะสารสมบูรณ์
 

 

matard
นายแพทย์เมธัส พรมสุวรรณ

   

สาขาการบาดเจ็บเท้าและข้อเท้า

สาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก

image006
นายแพทย์อิศรา ธรา

tantira
แพทย์หญิงธัญธีรา ธูปตาก้อง

สาขาศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม


todsavee
นายแพทย์พศวีร์ พงษ์พชรอัมพร


natawat
นายแพทย์ณัฐวัฒน์ วิโรจนวัธน์


สาขาการบาดเจ็บทางอุบัติเหตุ

nikom-md
นายแพทย์นิคม  โนรีย์

pariwat
นายแพทย์ปริวัฒน์  ทวีกิติกุล

suparak2
นายแพทย์ศุกฤกษ์  สุขสำราญ

 

 doctor แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2560

 สาขาศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา 

tanmd 

นายแพทย์ธันว์  อิทธิพานิชพงศ์

 
 สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง 
hathaipom

นายแพทย์ หทัยภูมิ  ฉมาดล
ravijak

นายแพทย์ รวิจักร์  จันทรโกเมนท์
kainonMD

นายแพทย์ ไกรนนท์   วสุเพ็ญ
 
 สาขาศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก 
nikom

นายแพทย์ นิคม  โนรีย์

pariwat

นายแพทย์ ปริวัฒน์   ทวีกิติกุล

sititrd

นายแพทย์ สิทธิทัต   ตั้งวิทยาภูมิ
niti

นายแพทย์ นิธิ  กาญจนสิงห์

สาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก 
patira
แพทย์หญิงพิภัทรา   สายโลหิต
 

doctor รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2559

 

สาขาศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก

สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

 sura

นายแพทย์สุระ  นริสศิริกุล

sutee 

นายแพทย์สุธี  เหล่าโกเมนย์

 peyaparn

นายแพทย์ปิยพันธุ์ วรรณสินธุ์

 veedmd

นายแพทย์วิทย์ โคธีรานุรักษ์

 

สาขาเวชศาสตร์การกีฬา

 burasakmd

 

nattamet

 นายแพทย์บุรณศักดิ์  ศรีสินรุ่งเรือง

นายแพทย์ณัฐเมศร์  วีระนพรุจน์

doctor รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2558

 

สาขาศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก

สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

 image018  image020

นายแพทย์วรพจน์ หงสเลิศพิภพ

นายแพทย์อรรควร มหัทธนตระกูล

image022  image024

นายแพทย์วรพล จำรูญวงศ์ 

นายแพทย์ปวินท์ วีระวิทย์

สาขาการบาดเจ็บทางอุบัติเหตุ

สาขาศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม

 image014  image027

นายแพทย์ชวรินทร์ อมเรศ

นายแพทย์ปกรัฐ อักษรวงศ์

สาขาการบาดเจ็บเท้าและข้อเท้า

สาขาเวชศาสตร์การกีฬา

 image029 image031 

นายแพทย์ยติธร เพ็ญชาติ

นายแพทย์รัชกฤช ขจรภิวัฒนา

                                        doctor รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2557 (กรกฎาคม 57 – มิถุนายน 58)  

 image002
นายแพทย์ชานนท์  ชัยวิเศษ
สาขาศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา
 image004
นายแพทย์สรวุฒิ ธรรมยงค์กิจ
สาขาศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา
 image006
นายแพทย์บดินทร์ ม่วงยิ้ม
สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
 image008
นายแพทย์วิจุฬ  ซื่อตรง
สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
image010
นายแพทย์ชินวัฒน์  บ่ายเที่ยง 
สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
image014
นายแพทย์ชวรินทร์ อมเรศ
สาขาศัลยกรรมข้อเข่าและสะโพกเทียม
 image012
นายแพทย์ปฐมพร  วีระเศรษฐ์ศิริ 
สาขาศัลยกรรมข้อเข่าและสะโพกเทียม
 vitawat
นายแพทย์วิทวัส บุญญานุวัตร
สาขาการบาดเจ็บทางอุบัติเหตุ

 image016
นายแพทย์นนทิช  โพธิ์เงินนาค 
สาขาศัลยกรรมจุลศัลยกรรมทางมือ
 

  รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2555-2556

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง

    ประกันคุณภาพ

    สื่อสารภายใน