รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด 

 แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2561

สาขาศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก

 

shotawan
นพ.โชติตะวันณ ตนาวลี

todsaponMD
นพ.ทศพร มณีศรีสัจจา

 

สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

 

tardpongMD1
นพ.เทอดพงษ์ ธนาวิริยะชัย

teerachad
นพ.ธีรฉัตต์ ธนะสารสมบูรณ์
 

 

matard
นพ.เมธัส พรมสุวรรณ

   

สาขาการบาดเจ็บเท้าและข้อเท้า

สาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก

image006
นพ.อิศรา ธรา

tantira
พญ.ธัญธีรา ธูปตาก้อง

สาขาศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม


todsavee
นพ.พศวีร์ พงษ์พชรอัมพร


natawat
นพ.ณัฐวัฒน์ วิโรจนวัธน์


สาขาการบาดเจ็บทางอุบัติเหตุ

nikom-md
นพ.นิคม  โนรีย์

pariwat
นพ.ปริวัฒน์  ทวีกิติกุล

suparak2
นพ.ศุกฤกษ์  สุขสำราญ

 

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2560

 สาขาศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา 

tanmd 

นพ.ธันว์  อิทธิพานิชพงศ์

 
 สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง 
hathaipom

นายแพทย์ หทัยภูมิ  ฉมาดล
ravijak

นายแพทย์ รวิจักร์  จันทรโกเมนท์
kainonMD

นายแพทย์ ไกรนนท์   วสุเพ็ญ
 
 สาขาศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก 
nikom

นายแพทย์ นิคม  โนรีย์

pariwat

นายแพทย์ ปริวัฒน์   ทวีกิติกุล

sititrd

นายแพทย์ สิทธิทัต   ตั้งวิทยาภูมิ
niti

นายแพทย์ นิธิ  กาญจนสิงห์

สาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก 
patira
พญ.พิภัทรา   สายโลหิต
 

  

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2559

 

สาขาศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก

สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

 sura

นพ.สุระ  นริสศิริกุล

sutee 

นพ.สุธี  เหล่าโกเมนย์

 peyaparn

นพ.ปิยพันธุ์ วรรณสินธุ์

 veedmd

นพ.วิทย์ โคธีรานุรักษ์

 

สาขาเวชศาสตร์การกีฬา

 burasakmd

 

nattamet

 นพ.บุรณศักดิ์  ศรีสินรุ่งเรือง

นพ.ณัฐเมศร์  วีระนพรุจน์

 

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2558

สาขาศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก

สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง

 image018  image020

นพ.วรพจน์ หงสเลิศพิภพ

นพ.อรรควร มหัทธนตระกูล

image022  image024

นพ.วรพล จำรูญวงศ์ 

นพ.ปวินท์ วีระวิทย์

สาขาการบาดเจ็บทางอุบัติเหตุ

สาขาศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม

 image014  image027

นพ.ชวรินทร์ อมเรศ

นพ.ปกรัฐ อักษรวงศ์

สาขาการบาดเจ็บเท้าและข้อเท้า

สาขาเวชศาสตร์การกีฬา

 image029 image031 

นพ.ยติธร เพ็ญชาติ

นพ.รัชกฤช ขจรภิวัฒนา

กรกฎาคม 57 – มิถุนายน 58  

 image002
นพ.ชานนท์  ชัยวิเศษ
สาขาศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา
 image004
นพ.สรวุฒิ ธรรมยงค์กิจ
สาขาศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา
 image006
นพ.บดินทร์ ม่วงยิ้ม
สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
 image008
นพ.วิจุฬ  ซื่อตรง
สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
image010
นพ.ชินวัฒน์  บ่ายเที่ยง 
สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
image014
นพ.ชวรินทร์ อมเรศ
สาขาศัลยกรรมข้อเข่าและสะโพกเทียม
 image012
นพ.ปฐมพร  วีระเศรษฐ์ศิริ 
สาขาศัลยกรรมข้อเข่าและสะโพกเทียม
 vitawat
นพ.วิทวัส บุญญานุวัตร
สาขาการบาดเจ็บทางอุบัติเหตุ

 image016
นพ.นนทิช  โพธิ์เงินนาค 
สาขาศัลยกรรมจุลศัลยกรรมทางมือ
 

 

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง