คณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการบริหารภาควิชาออร์โธปิดิกส์

- คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ | โครงสร้างภาควิชาออร์โธปิดิกส์


ประธาน
somsakMD2
รศ.นพ.สมศักดิ์  คุปต์นิรัติศัยกุล
หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์

รองประธาน

รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์

กรรมการ

       
 รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์
ยุกตะนันทน์
 ศ.นพ.อารี
ตนาวลี
 รศ.นพ.ทวีชัย
เตชะพงศ์วรชัย
รศ.นพ.วิชาญ
ยิ่งศักดิ์มงคล
 รศ.นพ.ประวิทย์
กิติดำรงสุข
         
รศ.นพ.ณพชาติ
ลิมปพยอม
ผศ.นพ.กวี 
ภัทราดูลย์
รศ.นพ.วรวรรธน์ 
ลิ้มทองกุล
อ.นพ.กฤษณ์ 
เจริญลาภ
ผศ.นพ.สีหธัช 
งามอุโฆษ
         
       
 ผศ.(พิเศษ)นพ.นรา
จารุวังสันติ
ผศ.(พิเศษ)นพ.ธนะเทพ
ตั่นเผ่าพงษ์
อ.ดร.นพ.จิรันดร์
อภินันทน์ 
อ.นพ.ภพ 
เหลืองจามีกร 
 อ.พญ.พัชราภา
โอสธีรกุล
         
 
อ.ดร.นพ.ศรัณย์
ตันติ์ทวิสุทธิ์
อ.นพ.ชวรินทร์ 
อมเรศ
  อ.นพ.ชินดนัย
หงสประภาส
กรรมการและเลขานุการ
อ.นพ.วีรศักดิ์ 
สิงหถนัดกิจ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
                        
        

 

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง

    ประกันคุณภาพ

    สื่อสารภายใน