คณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหาร
ศ.นพ.อารี ตนาวลี
หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ประธาน
รศ.นพ.วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล รองประธาน
รศ.นพ.ยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์ กรรมการ
รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ กรรมการ 
รศ.นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย กรรมการ
รศ.นพ.สมศักดิ์  คุปต์นิรัติศัยกุล กรรมการ 
รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ กรรมการ
รศ.นพ.ประวิทย์ กิติดำรงสุข  กรรมการ
รศ.นพ.ณพชาติ ลิมปพยอม กรรมการ
ผศ(พิเศษ).นพ.กวี  ภัทราดูลย์ กรรมการ
รศ.นพ.วรวรรธน์  ลิ้มทองกุล กรรมการ
อ.นพ.กฤษณ์  เจริญลาภ
กรรมการ
อ.นพ.สีหธัช  งามอุโฆษ กรรมการและเลขานุการ

งานวิชาการ