คณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหาร  | โครงสร้างภาควิชาออร์โธปิดิกส์
รศ.นพ.สมศักดิ์  คุปต์นิรัติศัยกุล
หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ประธาน
รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์
รองประธาน
รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ กรรมการ 
ศ.นพ.อารี ตนาวลี กรรมการ
รศ.นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย กรรมการ
รศ.นพ.วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล กรรมการ
รศ.นพ.ประวิทย์ กิติดำรงสุข  กรรมการ
รศ.นพ.ณพชาติ ลิมปพยอม กรรมการ
ผศ.นพ.กวี  ภัทราดูลย์ กรรมการ
รศ.นพ.วรวรรธน์  ลิ้มทองกุล กรรมการ
อ.นพ.กฤษณ์  เจริญลาภ
กรรมการ
ผศ.นพ.สีหธัช  งามอุโฆษ

กรรมการ


 
อ.นพ.วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ
อ.นพ.ชินดนัย  หงสประภาส

กรรมการและเลขานุการ

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง