ติดต่อสอบถาม

ฝ่าย/ภาควิชา ออร์โธปิดิกส์  

ตึกคัคณางค์  ชั้น 8

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถ.พระราม 4  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-256 4230, 4510   โทรสาร 02-256 4625

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

webstie : http://ortho.md.chula.ac.th

Facebook : fbortho

 

 

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง