รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2562

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ปี 2562  

                                                สาขาศัลยกรรมเวชศาสตร์การกีฬา ..  

vachraponMD
นายแพทย์วัชรพล เพิ่มพูนคุณารักษ์

สาขาศัลยกรรมกระดูกสันหลัง
 kitisakMD
นายแพทย์กิตติศักดิ์  ส่งทอง
  image003
นายแพทย์อำนาจ  สุขทั่วญาติ 
patreeyaMD 
แพทย์หญิงภัทรียา  พลประจักษ์
  vatanuMD 
นายแพทย์วรัญญู  วรรธนวศิน
 สาขาศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพก  
suparekMD
นายแพทย์ศุภฤกษ์ สุขสำราญ
  tanaratMD
นายแพทย์ธนรัตน์ เหรียญเจริญ
apisakMD
นายแพทย์อภิศักดิ์ อังศุโกมุทกุล
  naratornMD
นายแพทย์นราธร คงศักดิ์ไพศาล
 สาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก  
supitchakanMD 
แพทย์หญิงสุพิชญ์กานต์ ชีวาสุขานนท์  
สาขาศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม 
chaiyodMD
นายแพทย์ชัยยศ วินิจไพโรจน์
  wanasiriMD
แพทย์หญิงวรรณสิริ คุปต์นิรัติศัยกุล  
สาขาการบาดเจ็บทางออร์โธปิดิกส์   
peinMD
นายแพทย์ภีญญ์ สามัญ

สาขาออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้า

jitimardMD
แพทย์หญิงจิตตมาส อุทกะปิณฑานนท์
หลักสูตร 2 ปี สาขาการผ่าตัดเท้า และดูแลเท้าเบาหวานแบบเบ็ดเสร็จ 
sornMD 
 นายแพทย์สร ตันสุธัญลักษณ์ 

 

 

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง

    ประกันคุณภาพ

    สื่อสารภายใน