รายชื่อคณาจารย์ปัจจุบัน

  คณาจารย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
somsakMD2

 

ศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล
 
หัวหน้าภาค/ฝ่ายออร์โธปิดิกส์
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา

Subspecialty : Sports Medicine
 

++ ประวัติเพิ่มเติม

pongsak1
รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์
 
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา

Subspecialty : Sports Medicine

++ ประวัติเพิ่มเติม

aree1
ศ.นพ.อารี ตนาวลี
 
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 

ความเชี่ยวชาญ : ข้อสะโพกและข้อเข่า

Subspecialty : Arthroplasty

tawechai1
รศ.นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย
 
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ความเชี่ยวชาญ : กระดูกสันหลัง
 
Subspecialty : Spine

แต่งตั้งเป็น ศาสตราธิคุณ ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562-30 กันยายน 2567


++ ประวัติเพิ่มเติม

 
 
vajara1
รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์
 
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ความเชี่ยวชาญ : ข้อตะโพกและข้อเข่า

Subspecialty : Arthroplasty

++ ประวัติเพิ่มเติม

pravit1
รศ.นพ.ประวิทย์ กิติดำรงสุข
 
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมทางมือและจุลยศัลยกรรม

Subspecialty : Hand & Microsurgery

++ ประวัติเพิ่มเติม

Wicharn Yingsakmongkolx001
รศ.นพ.วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล
 
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ความเชี่ยวชาญ : กระดูกสันหลัง
nompachat1
รศ.นพ.ณพชาติ ลิมปพยอม
 
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ : โรคกระดูกเกี่ยวกับเด็ก


Subspecialty : Paediatrics

++ ประวัติเพิ่มเติม

kawee1
ผศ.นพ.กวี ภัทราดูลย์
 
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม

Subspecialty : Hand & Microsurgery

++ ประวัติเพิ่มเติม

srihatach1
ผศ.นพ.สีหธัช งามอุโฆษ
 

สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ : ข้อเข่าและข้อสะโพก

Subspecialty : Arthroplasty

++ ประวัติเพิ่มเติม

krit1
ผศ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ
 

สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ : มะเร็งกระดูก

Subspecialty : tumor

++ ประวัติเพิ่มเติม

nara1
ผศ.(พิเศษ)นพ.นรา จารุวังสันติ
 
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ความเชี่ยวชาญ : กระดูกสันหลัง

Subspecialty : Spine

++ ประวัติเพิ่มเติม

jirun1
อ.ดร.นพ.จิรันดร์ อภินันทน์

สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ : ออร์โธปิดิกส์เท้าและข้อเท้า

Subspecialty : Foots

++ ประวัติเพิ่มเติม

thanathep1
ผศ.(พิเศษ)นพ.ธนะเทพ ตั่นเผ่าพงษ์
 

สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา

Subspecialty : Sports Medicine

++ ประวัติเพิ่มเติม

 worawat1

รศ.นพ.วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล

สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ : การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ, กระดูกสันหลัง

Subspecialty : Spine

++ ประวัติเพิ่มเติม

 

veerasak1
รศ.(พิเศษ) นพ.วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ : กระดูกสันหลัง

Subspecialty : Spine

++ ประวัติเพิ่มเติม

patcharapa1

อ.พญ.พัชราภา โอสธีรกุล

สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ความเชี่ยวชาญ : โรคกระดูกเกี่ยวกับเด็ก

Subspecialty : Paediatrics

++ ประวัติเพิ่มเติม

 chin2

อ.นพ.ชินดนัย  หงสประภาส

สังกัด ฝ่ายออร์โธปิดิกส์ ปฏิบัติงานที่ศูนย์ EC
โรคมะเร็งครบวงจร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ความเชี่ยวชาญ : มะเร็งกระดูก

Subspecialty : tumor

++ ประวัติเพิ่มเติม

 

 pobe2

อ.นพ.ภพ  เหลืองจามีกร

สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมทางมือและจุลยศัลยกรรม

Subspecialty : Hand & Microsurgery

++ ประวัติเพิ่มเติม

 sarunMD

 

       อ.ดร.นพ.ศรัณย์  ตันติ์ทวิสุทธิ์

สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ : Minimal invasive orthopaedic trauma
 chuwarin1  

อ.นพ.ชวรินทร์  อมเรศ

สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

Subspecialty : Trauma

++ ประวัติเพิ่มเติม
   

อ.นพ.ธันว์  อิทธิพานิชพงศ์

สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Subspecialty : Sports Medicine

Wannasiri

อ.พญ.วรรณสิริ คุปต์นิรัติศัยกุล

สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

Subspecialty : Hand & Microsurgery

   
 

ทวิสังกัด

chookit1

ผศ.นพ.ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ : กระดูกสันหลัง

Subspecialty : Spine

   

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง

    ประกันคุณภาพ

    สื่อสารภายใน