รายชื่อคณาจารย์ปัจจุบัน

คณาจารย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
aree1

 

ศ.นพ.อารี ตนาวลี

หัวหน้าภาค/ฝ่ายออร์โธปิดิกส์

สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ความเชี่ยวชาญ : ข้อสะโพกและข้อเข่า

Subspecialty : Arthroplasty

++ ประวัติเพิ่มเติม

yongsak1

รศ.นพ.ยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์

สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมโรคกระดูกสันหลัง , ศัลยกรรมเปลี่ยนข้อเทียม

Subspecialty : Arthroplasty

++ ประวัติเพิ่มเติม

pongsak1
รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์
 
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา

Subspecialty : Sports Medicine

++ ประวัติเพิ่มเติม

tawechai1
รศ.นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย
 
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ความเชี่ยวชาญ : กระดูกสันหลัง
 
Subspecialty : Spine
 

++ ประวัติเพิ่มเติม

somsak1
รศ.นพ.สมศักดิ์ คุปต์นิรัติศัยกุล
 
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา

Subspecialty : Sports Medicine
 

++ ประวัติเพิ่มเติม

vajara1
รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์
 
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ความเชี่ยวชาญ : ข้อตะโพกและข้อเข่า

Subspecialty : Arthroplasty

++ ประวัติเพิ่มเติม

pravit1
รศ.นพ.ประวิทย์ กิติดำรงสุข
 
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมทางมือและจุลยศัลยกรรม

Subspecialty : Hand & Microsurgery

++ ประวัติเพิ่มเติม

Wicharn Yingsakmongkolx001
รศ.นพ.วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล
 
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ความเชี่ยวชาญ : กระดูกสันหลัง
nompachat1
รศ.นพ.ณพชาติ ลิมปพยอม
 
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ : โรคกระดูกเกี่ยวกับเด็ก


Subspecialty : Paediatrics

++ ประวัติเพิ่มเติม

kawee1
ผศ. นพ.กวี ภัทราดูลย์
 
สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 
ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมทางมือและจุลศัลยกรรม

Subspecialty : Hand & Microsurgery

++ ประวัติเพิ่มเติม

srihatach1
อ.นพ.สีหธัช งามอุโฆษ
 

สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ : ข้อเข่าและข้อสะโพก

Subspecialty : Arthroplasty

++ ประวัติเพิ่มเติม

krit1
อ.นพ.กฤษณ์ เจริญลาภ
 

สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ : มะเร็งกระดูก

Subspecialty : tumor

++ ประวัติเพิ่มเติม

nara1
อ.นพ. นรา จารุวังสันติ
 
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ความเชี่ยวชาญ : กระดูกสันหลัง

Subspecialty : Spine

++ ประวัติเพิ่มเติม

jirun1
อ.นพ. จิรันดร์ อภินันทน์
 

สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา

Subspecialty : Sports

++ ประวัติเพิ่มเติม

thanathep1
ผศ.(พิเศษ) นพ. ธนะเทพ ตั่นเผ่าพงษ์
 

สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ความเชี่ยวชาญ : เวชศาสตร์การกีฬา

Subspecialty : Sports

++ ประวัติเพิ่มเติม

 worawat1

รศ.นพ.วรวรรธน์ ลิ้มทองกุล

สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ความเชี่ยวชาญ : การบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ, กระดูกสันหลัง

Subspecialty : Trauma, Spine

++ ประวัติเพิ่มเติม

 

veerasak1
อ.นพ.วีรศักดิ์ สิงหถนัดกิจ
สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ความเชี่ยวชาญ : กระดูกสันหลัง

Subspecialty : Spine

++ ประวัติเพิ่มเติม

patcharapa1

อ.พญ.พัชราภา โอสธีรกุล

สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ความเชี่ยวชาญ : โรคกระดูกเกี่ยวกับเด็ก

Subspecialty : Paediatrics

++ ประวัติเพิ่มเติม

 chin1

อ.นพ.ชินดนัย  หงสประภาส

สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ความเชี่ยวชาญ : มะเร็งกระดูก

Subspecialty : tumor

++ ประวัติเพิ่มเติม

 

 pop

อ.นพ.ภพ เหลืองจามีกร

สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมทางมือและจุลยศัลยกรรม

Subspecialty : Hand & Microsurgery

++ ประวัติเพิ่มเติม

 sarunMD

อ.นพ.ศรัณย์ ตันติ์ทวิสุทธิ์

สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ความเชี่ยวชาญ : Minimal invasive orthopaedic trauma

Subspecialty : Hip, knee and shoulder arthroplasty

++ ประวัติเพิ่มเติม

 chuwarin1  

อ.นพ.เชาวรินทร์  อมเรศ

สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ความเชี่ยวชาญ : ศัลยกรรมข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม

Subspecialty : Trauma

++ ประวัติเพิ่มเติม
   
   
 

ทวิสังกัด

chookit1

ผศ.นพ.ชูเกียรติ เฉลิมพันธ์พิพัฒน์

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ : กระดูกสันหลัง

Subspecialty : Spine

   

งานวิชาการ