คณาจารย์เกษียณอายุ

  lak md  

ศ.นพ.เล็ก ณ นคร

พ.ศ. 2511

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

 
  samak md  

ศ.นพ.สมัค พุกกะณะเสน

พ.ศ. 2523

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

 
  samid md  

ผศ.นพ.สมิทธิ์ สิทธิพงศ์

พ.ศ. 2527

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

 
  tong md  

รศ.นพ.ตรง พันธุมโกมล

พ.ศ. 2531

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

 
  vinai md  

 

รศ.นพ.วินัย พากเพียร

 

พ.ศ. 2541

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

 
  manid md.  

ศ.นพ.มานิตย์ ลิมปพยอม

 พ.ศ. 2542

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

 
  chaithavat md  

รศ.นพ.ชายธวัช งามอุโฆษ

พ.ศ. 2543

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

 
  pibul md  

ศ.นพ.พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์

พ.ศ. 2549

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

 
  Prakit4  

รศ.นพ.ประกิต เทียนบุญ

พ.ศ. 2554

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

 
  pirus md  

รศ.นพ.ไพรัช ประสงค์จีน

พ.ศ. 2554

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

 
  Fadisorn  

ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์

พ.ศ. 2554

>> รายละเอียดเพิ่มเติม

 

งานวิชาการ