เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ภาควิชา/ฝ่ายออร์โธปิดิกส์


 

สังกัด คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(พนักงานมหาวิทยาลัย)

สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สกากาชาดไทย
ravee1  somchai1
 

นางระวี สุนทรส่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสมชาย สุนทรส่ง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

   wanpen1
   

นางวันเพ็ญ รักสุข

เจ้าหน้าที่ธุรการ 4

chary1  teerapon1
 

นางภัทรศยา หงษ์ทอง

เจ้าหน้าที่สำนักงาน P7

 นายธีรพล วันหากิจ

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 5

   aree1

นายมนูศักดิ์ เขียววิจิตร


เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

นางสาวอารี ฉิมกลิ่น

เจ้าหน้าที่ธุรการ 4

   
 nuk02
 

นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

 

 นางสาวพัชรี  ราชทยานนท์

นักการภารโรง

 

 เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย
 
 wa  may jantana
 น.ส.วารยาภา มิ่งศิริธรรม
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย
 น.ส.เมวิกา สามแก้วแจ่ม
 เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย

น.ส.ภัทรพร  ว่องไววรวิทย์
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย

น.ส.จันทกร  ชาติศิริ
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย

       
     
น.ส.เบญจภรณ์ โคตรนรินทร์
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย
     

งานวิชาการ