เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ภาควิชา/ฝ่ายออร์โธปิดิกส์


 

สังกัด คณะแพทยศาสตร์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
(พนักงานมหาวิทยาลัย)

สังกัด โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
สกากาชาดไทย
ravee1  somchai1
 นางระวี สุนทรส่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

นายสมชาย สุนทรส่ง
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 chary1  wanpen1
 นางภัทรศยา หงษ์ทอง
เจ้าหน้าที่สำนักงาน 

นางวันเพ็ญ รักสุข
เจ้าหน้าที่ธุรการ 


chanapa1
 teerapon1
 นางสาวชนาภา  กรวิทยาคุณ
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา  

 นายธีรพล วันหากิจ
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล  

   aree1

นายมนูศักดิ์ เขียววิจิตร
เจ้าหน้าที่บริการการศึกษา

นางสาวอารี ฉิมกลิ่น
เจ้าหน้าที่ธุรการ  

   
 nuk02
 นางสาวกนกวรรณ แก่นจันทร์
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป
  นางสาวพัชรี  ราชทยานนท์
นักการภารโรง

 

 เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย
 
 wa  may jantana
 น.ส.วารยาภา มิ่งศิริธรรม
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย
 น.ส.เมวิกา สามแก้วแจ่ม
 เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย

น.ส.จันทกร  ชาติศิริ
เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยวิจัย

     
     
     

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง