อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

 LOGO ortho1
 ตราสัญลักษณ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

  

 

อัตลักษณ์ฝ่ายออร์โธปิดิกส์

          เราจะทำงานในทุกๆ ด้านของฝ่าย ทั้งการรักษาพยาบาล การเรียนการสอน การวิจัย  การทำงานบริหารอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่รับผลประโยชน์ที่ได้มาโดยทุจริต หรือ รวม ทั้งไม่ใช้ผู้ร่วมงาน นักเรียน และผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เราจะรับผิดชอบงานในหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ด้วยความรู้สึกเมตตา กรุณา โดยคำนึงถึงความจำเป็นทุกฝ่ายทั้งผู้ป่วย และผู้ร่วมปฏิบัติงาน

 

ประกาศเจตนารมณ์ "โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม"

13413794 1108165142559691 1311309614109271251 n

 

 

 


 


 

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง

    ประกันคุณภาพ

    สื่อสารภายใน