งานวิจัย

bullet626-09-65 9-11-17   ผลงานวิจัย คณาจารย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ : 1991-ปัจจุบัน 

การสนับสนุนด้านการวิจัย  : สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทุนสนับสนุนจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช Link bullet6

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่องทุนสนับสนุนวิจัย กองทุนรัชดาภิเษกสมโภช พ.ศ. 2564

1. ทุนวิจัย / ทุนสิ่งประดิษฐ์ (Grant for research / invention)
2. ทุนเสริมรากฐานการวิจัย :  - สมทบทุนพัฒนานักวิจัย (สกว.)   - สมทบทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
3. ทุนศาสตราภิชานและการทำวิจัยในสาขาที่กำหนด
4. การเสนอขอแต่งตั้งศาสตราภิชาน (Distinguished Scholar Chulalongkorn University)
แหล่งทุนภายนอก
1. ทุนมูลนิธิกระจกอาซาฮี
2. ทุนสนับสนุนจาก KFAS ทุนการวิจัยและกิจกรรมวิชาการ
  2.1 ทุนวิจัยในประเทศเกาหลีระยะเวลา 1 ปี
  2.2 ทุนวิจัยภายในประเทศ
  2.3 ทุนกิจกรรมการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการนานาชาติ
  2.4 ทุนตีพิมพ์ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ
3. ทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน
4. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป
5. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทกำหนดเรื่อง
6. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเร่งด่วน
7. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย
9. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ
10. ทุนวิจัยและพัฒนา
  10.1 ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)
  10.2 ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)
  10.3 ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)
  10.4 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
  10.5 ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก
  10.6 ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกในต่างประเทศ
  10.7 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
  10.8 ทุนวิจัยพื้นฐานแบบกำหนดทิศทาง
11. ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
12. ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ
13. ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

เครื่องมือสำหรับงานวิจัย

button arrow  ระบบขออนุมัติและติดตามโครงการวิจัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ::  http://cuh-research.kcmh.or.th

button arrow วิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures) 
         ของ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฉบับที่ 6.0  พ.ศ. 2562 
 


 การเรียนการสอน

       สำหรับแพทย์ประจำบ้านออร์โธปิดิกส์ ปีที่ 2 ทุกคนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาประจำ 1 ท่าน ซึ่งจะเป็นทั้งอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิจัยและด้านอื่นๆ งานวิจัยของแพทย์ประจำบ้านจะต้องปรึกษาและริเริ่ม โดยมีแผนงานดังต่อไปนี้

  • การบรรยายวิธีการทำวิจัย ทั้งโดยคณะและภายในภาควิชาอย่างน้อย ปีละ 1 ครั้ง
  • ให้มีการรวบรวมและเสนอเรื่องที่จะทำวิจัย โดยเสนอเป็น Literature review ในช่วงปลายของแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 2
  • เขียนและเสนอ proposal ของงานวิจัยที่จะทำ ในช่วงกลางของแพทย์ประจำบ้าน ปีที่ 3
  • ดำเนินการเก็บข้อมูล วิเคราะห์และเสนอในที่ประชุมในช่วงกลางของแพทย์ประจำบ้านปีที่ 4

>> ตารางกำหนดเวลาการทำงานด้านวิจัย <<

                                                         Year 

 Activity

 ปีที่ 2  ปีที่ 3  ปีที่ 4
Literature review  ----------->    
Proposal making + Presentation           ---------->    
Data collection   (Follow up + evaluation)    --------->  

Analysis + Conclusion

                 ------ ------->
+ Research writing/+ Program for publication                ---------------->

  

* เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง