งานวิจัย

แหล่งเงินทุนวิจัย   : สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทุนสนับสนุนจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช Link
1. ทุนวิจัย / ทุนสิ่งประดิษฐ์ (Grant for research / invention)
2. ทุนเสริมรากฐานการวิจัย
  - สมทบทุนพัฒนานักวิจัย (สกว.)
  - สมทบทุนวิจัยจากแหล่งทุนภายนอก
3. ทุนศาสตราภิชานและการทำวิจัยในสาขาที่กำหนด
4. การเสนอขอแต่งตั้งศาสตราภิชาน (Distinguished Scholar Chulalongkorn University)
 
 
 
แหล่งทุนภายนอก
1. ทุนมูลนิธิกระจกอาซาฮี
2. ทุนสนับสนุนจาก KFAS ทุนการวิจัยและกิจกรรมวิชาการ
  2.1 ทุนวิจัยในประเทศเกาหลีระยะเวลา 1 ปี
  2.2 ทุนวิจัยภายในประเทศ
  2.3 ทุนกิจกรรมการจัดประชุม/สัมมนาทางวิชาการนานาชาติ
  2.4 ทุนตีพิมพ์ผลงานวิจัย/ผลงานทางวิชาการ
3. ทุนอุดหนุนงบประมาณแผ่นดิน
4. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภททั่วไป
5. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทกำหนดเรื่อง
6. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทเร่งด่วน
7. ทุนอุดหนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
8. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทแผนงานวิจัยหรือชุดโครงการวิจัย
9. ทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทโครงการความร่วมมือกับต่างประเทศ
10. ทุนวิจัยและพัฒนา
  10.1 ทุนส่งเสริมกลุ่มวิจัย (เมธีวิจัยอาวุโส สกว.)
  10.2 ทุนวิจัยองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นพื้นฐานต่อการพัฒนา (วุฒิเมธีวิจัย สกว.)
  10.3 ทุนพัฒนานักวิจัย (เมธีวิจัย สกว.)
  10.4 ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานวิจัยของอาจารย์รุ่นใหม่
  10.5 ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก
  10.6 ทุนวิจัยหลังปริญญาเอกในต่างประเทศ
  10.7 ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่
  10.8 ทุนวิจัยพื้นฐานแบบกำหนดทิศทาง
11. ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
12. ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีแห่งชาติ
13. ทุนอุดหนุนการวิจัยพัฒนาและวิศวกรรมศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ

 

เครื่องมือสำหรับงานวิจัย

-  ระบบขออนุมัติและติดตามโครงการวิจัย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยNEW ::  http://cuh-research.kcmh.or.th

 - วิธีดำเนินการมาตรฐาน (Standard Operating Procedures) ของ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย 

   คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ฉบับที่ 6.0  พ.ศ. 2562 .. DATA

IT Chula  โปรแกรม SPSS

- สำนักบริหารวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- สำนักบริหารวิจัย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- Clinical Research Center

- Research Affairs: Faculty of Medicine, Chulalongkorn University

- โปรแกรม endnote

Turnitin.com   ,   คู่มือการตรวจสอบการคัดลอกลิขสิทธิ์สิ่งพิมพ์ทางออนไลน์ด้วยโปรแกรม Turnitin ได้ที่นี่

 


 

* เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

- ผลงานวิจัย คณาจารย์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

- เรื่องน่ารู้ ความเป็นมาและนิยามของ H-Index

- กำหนดการเริ่มใช้งาน SCPs ฉบับที่ 6.1 พ.ศ. 2564