Blog

ติดต่อสอบถาม

ฝ่าย/ภาควิชา ออร์โธปิดิกส์  (ย้ายที่ทำการใหม่)

ตึกคัคณางค์  ชั้น 8

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ถ.พระราม 4  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทร. 02-256 4230, 4510   โทรสาร 02-256 4625

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

webstie : http://ortho.md.chula.ac.th

 

 

คณะกรรมการบริหาร

  คณะกรรมการบริหาร
ศ.นพ.อารี ตนาวลี
หัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ประธาน
รศ.นพ.วิชาญ ยิ่งศักดิ์มงคล รองประธาน
รศ.นพ.ยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพย์ กรรมการ
รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์ กรรมการ 
รศ.นพ.ทวีชัย เตชะพงศ์วรชัย กรรมการ
รศ.นพ.สมศักดิ์  คุปต์นิรัติศัยกุล กรรมการ 
รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์ กรรมการ
รศ.นพ.ประวิทย์ กิติดำรงสุข  กรรมการ
รศ.นพ.ณพชาติ ลิมปพยอม กรรมการ
ผศ(พิเศษ).นพ.กวี  ภัทราดูลย์ กรรมการ
รศ.นพ.วรวรรธน์  ลิ้มทองกุล กรรมการ
อ.นพ.กฤษณ์  เจริญลาภ
กรรมการ
อ.นพ.สีหธัช  งามอุโฆษ กรรมการและเลขานุการ

อัตลักษณ์และเอกลักษณ์

 LOGO ortho1
 ตราสัญลักษณ์ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์

  

 

อัตลักษณ์ฝ่ายออร์โธปิดิกส์

          เราจะทำงานในทุกๆ ด้านของฝ่าย ทั้งการรักษาพยาบาล การเรียนการสอน การวิจัย  การทำงานบริหารอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่รับผลประโยชน์ที่ได้มาโดยทุจริต หรือ รวม ทั้งไม่ใช้ผู้ร่วมงาน นักเรียน และผู้ใต้บังคับบัญชาเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เราจะรับผิดชอบงานในหน้าที่ของเราอย่างเต็มที่ด้วยความรู้สึกเมตตา กรุณา โดยคำนึงถึงความจำเป็นทุกฝ่ายทั้งผู้ป่วย และผู้ร่วมปฏิบัติงาน

 

ประกาศเจตนารมณ์ "โรงพยาบาลโรงเรียนแพทย์คุณธรรม"

13413794 1108165142559691 1311309614109271251 n

 

 

 


 


 

ประวัติความเป็นมา

ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เดิมใช้ชื่อว่าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ ทำการสอนนิสิตแพทย์ การวิจัยและให้การบริการ รักษาพยาบาลผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและเป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกข้อและอวัยวะ ที่เกี่ยวข้อง เช่น กล้ามเนื้อ เอ็น และเส้นประสาทส่วนปลายรวมทั้งกระดูกสันหลัง สถานที่ทำงานตั้งอยู่ที่ตึกเจริญ-สมศรีเจริญรัชต์ภาคย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์โดยมีสำนักงานของภาควิชาอยู่ที่ชั้น 2

                ความเป็นมาในการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ได้สืบเนื่องมาจากเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล (รัชกาลที่ 8) เสด็จพระราชดำเนินพระราชทานปริญญาบัตรและอนุปริญญาบัตรแก่ผู้จบหลักสูตร แพทย์ และพยาบาล ณ ศิริราชพยาบาลเมื่อปี พ.ศ. 2489 และทรงมีพระราชปรารภว่า "พระองค์ท่านต้องการให้มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ผลิตแพทย์เพิ่มขึ้นเพื่อให้ เพียงพอที่จะช่วยเหลือประชาชน”

                เพื่อเป็นการฉลองพระราชปรารภดังกล่าว รัฐบาลในขณะนั้นจึงได้อนุมัติงบประมาณสำหรับขยายการรับนักศึกษาแพทย์เพิ่ม ขึ้น เพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของประเทศ จำนวนประมาณปีละ 200 คน แต่เนื่องจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีสถานที่จำกัด จึงมีความจำเป็นที่จะต้องตั้งโรงเรียนแพทย์แห่งใหม่ขึ้น และรัฐบาลพิจารณาเห็นว่า โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ของสภากาชาดไทยซึ่งเคยเป็นโรงเรียนการแพทย์ทหารบกมาก่อน มีสถานที่และจำนวนเตียงผู้ป่วยมากพอ เหมาะสมที่จะเปิดเป็นโรงเรียนแพทย์ได้ จึงมีการติดต่อระหว่างมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ กระทรวงสาธารณสุข กับสภากาชาดไทย และตกลงในหลักการร่วมกันที่จะเปิดคณะแพทยศาสตร์ขึ้นใหม่ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์แห่งนี้

                เมื่อรัฐบาลได้ทำการตกลงกับสภากาชาดไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ได้มีพระราชกฤษฎีกาประกาศตั้งคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงวันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2490 และให้บังคับใช้ในวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2490 ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาอันถือว่าเป็นวันมงคลยิ่ง โดยศาสตราจารย์พลตรีพระยาดำรงแพทยาคุณ ได้รับเลือกให้เป็นคณบดีท่านแรก

                คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้เปิดภาคเรียนเป็นปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2490 มีภาควิชารวม 10 ภาค มีนักศึกษาปีแรก 67 คน สังกัดมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ ในสมัยก่อตั้งภาควิชาออร์โธปิดิกส์ แต่เดิมสังกัดอยู่กับภาควิชาศัลยศาสตร์ โดยมีอาจารย์แพทย์ปฏิบัติงานด้านการสอนและรักษาพยาบาลรุ่นแรกคือ ศาสตราจารย์นายแพทย์ เล็ก ณ นคร และศาสตราจารย์นายแพทย์สมัค พุกกะณะเสน

                ในปี พ.ศ. 2507 จึงได้รับการพิจารณาจากมหาวิทยาลัยให้แยกภาควิชาออกจากภาควิชาศัลยศาสตร์ และใช้ชื่อว่าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ มีศาสตราจารย์นายแพทย์ เล็ก ณ นคร ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเป็นท่านแรก มีอาจารย์ประจำในภาควิชาฯ อีก 2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์นายแพทย์ สมัค พุกกะณะเสน และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ สมิทธ์ สิทธิพงศ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 มีนายแพทย์วินัย พากเพียร เข้ามาเป็นอาจารย์เพิ่มขึ้นอีกหนึ่งท่าน ในปี พ.ศ. 2509 ก็มีนายแพทย์ตรง พันธุมโกมล เข้ามาเป็นอาจารย์อีกหนึ่งท่าน รวมเป็นคณาจารย์ในภาควิชาฯ ขณะนั้น 5 ท่าน

                ในวันที่ 1 ตุลาคม 2510 คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ก็ได้โอนมาสังกัดในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเปลี่ยนชื่อเป็นคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

                ในวันที่ 14 สิงหาคม 2523 ทางทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐก็ได้อนุมัติเปลี่ยนชื่อภาควิชาฯ ใหม่เป็นภาควิชาออร์โทปิดิกส์และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ต่อมาในปี พ.ศ.2540 แผนกเวชศาสตร์ฟื้นฟูได้แยกภาคออกไปตั้งใหม่เอง ปัจจุบันภาควิชาฯ มีชื่อเป็นทางการว่าภาควิชาออร์โธปิดิกส์

                ถึงแม้ว่าจะเป็นภาควิชาและมีแพทย์ประจำภาควิชาแล้ว ในการปฏิบัติงานในระยะแรกผู้ป่วยชาย หญิงและเด็กก็ยังใช้เตียงร่วมกับภาควิชาศัลยศาสตร์ ต่อมาเมื่อภาควิชากุมารเวชศาสตร์ซึ่งมีผู้ป่วยเด็กอยู่ที่ตึกมาลินี ได้ย้ายมาตึกหลุยส์ทีเลียวโนเวนล์ ภาควิชาฯ จึงได้ใช้ตึกมาลินีบนสำหรับผู้ป่วยเด็ก และตึกมาลินีล่างสำหรับผู้ป่วยหญิงและชาย

                ต่อมาสภากาชาดไทยได้ขอบริจาคเงินจากคุณหญิงสมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ จำนวน 2 ล้านบาท และคณะแพทยศาสตร์ได้ของบประมาณแผ่นดินสมทบอีก 3 ล้านบาท รวมทั้งมีผู้บริจาคสมทบอีกจำนวนหนึ่งนำมาสร้างตึกเจริญ-สมศรี เจริญรัชต์ภาคย์ ขึ้น อาคารนี้สร้างเสร็จสมบูรณ์และเปิดดำเนินการเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2515 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ได้เสด็จมาเปิดตึกนี้เป็นทางการเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2520 ตึกนี้เป็นอาคาร 7 ชั้น ชั้นล่างเป็นหน่วยเวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 2 เป็นสำนักงานของภาควิชาฯ ชั้น 3 เป็นห้องการเรียนการสอน ห้องสมุด ห้องทำงานแพทย์ ส่วนชั้น 4, 5, 6 เป็นหอผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์ และสุดท้ายชั้น 7 เป็นห้องประชุมใหญ่ และห้องพักแพทย์ประจำบ้าน

 

                ปี 2560 ฝ่าย/ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  ย้ายสำนักงานชั่วคราว ณ ตึกคัคณางค์  ชั้น 8 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถ.พระราม 4  เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-256 4230, 4510   โทรสาร 02-256 4625

 

 

หัวหน้าภาควิชาที่ทำหน้าที่ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันได้แก่

  1. ศ.น.พ. เล็ก ณ นคร   พ.ศ.2507 - 2511
  2. ศ.นพ. สมัค พุกกะณะเสน   พ.ศ.2512 - 2523
  3. ผศ.นพ. สมิทธ์ สิทธิพงศ์   พ.ศ.2524 - 2527
  4. รศ.นพ. ตรง พันธุมโกมล   พ.ศ.2527 - 2531
  5. รศ.นพ. วินัย พากเพียร   พ.ศ.2532 - 2535
  6. รศ.นพ. ชายธวัช งามอุโฆษ   พ.ศ.2536 - 2543
  7. ศ.นพ. พิบูลย์ อิทธิระวิวงศ์   พ.ศ.2544 - 2549
  8. รศ.นพ. ประกิต เทียนบุญ   พ.ศ.2550 – 2553
  9. รศ.นพ. ยงศักดิ์ หวังรุ่งทรัพ   พ.ศ.2554 – 2557
  10. ศ.นพ.อารี  ตนาวลี   พ.ศ.2557 – ปัจจุบัน

งานวิชาการ