เอกสารประกอบการเรียนการสอน

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

 

  รศ.นพ.วิชาญ  ยิ่งศักดิ์มงคล
  แนวทางการประเมินและตรวจร่างกายผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกสันหลังผิดรูป
        ทางเลือกในการรักษาภาวะกระดูกสันหลังหักบริเวณช่วงอกและเอ
  การซักประวัติและการตรวจร่างกายและแนวทางการรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบริเวณกระดูกต้นคอ
  การบาดเจ็บต่อกระดูกและข้อในระดับของขาและเท้า
  โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบบริเวณเอว (Lumbar spinal canal stenosis) 
  ApproachSpinal Deformity (Slide)

  

  ศ.นพ.สมศักดิ์  คุปต์นิรัติศัยกุล
  กายวิภาคประยุกต์ของข้อเข่า
  แนวทางการรักษาผู้ป่วยกระดูกหัก-ข้อเคลื่อน
     การรักษาการบาดเจ็บของแขนและข้อศอก
  หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บบริเวณข้อเข่า

 

  รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์

        

 - กลศาสตร์ประยุกต์ของข้อสะโพก (Applied Biomechanics of the hip) 
 - ภาวะข้อตะโพกหลุด (Dislocation of the Hip) 
 - กระดูกต้นหาหัก (Fracture of the Proximal part of femur) 
 - ภาวะกระดูกหน้าแข้งหัก (Fractures of the Tibia and Fibular )
 - การบาดเจ็บของเอ็นที่ข้อเท้า (Injuries to tendons and ligaments of the ankle joint)
 - อาการปวดข้อสะโพกหลังจากใส่ข้อสะโพกเทียม
การป้องกันการติดเชื้อจากการผ่าตัดกระดูกและข้อ
เทคนิคการทำผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า 

 

  ศ.นพ.พิบูลย์ อิทธิระวงศ์
     อุบัติเหตุต่อกระดูกสันหลังส่วนคอเฉียบพลัน 1
  อุบัติเหตุต่อกระดูกสันหลังส่วนคอเฉียบพลัน 2
  Basic Musculoskeletal Science
  Injuries and Affections of the Spine 
 

โรคปวดหลัง  

   

    ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์

 

Hand Injury

 

INJURIES OF THE WRIST 

 

   รศ.นพ.ชายธวัช งามอุโฆษ
 

 - ข้อเข้าและเท้า 
- ข้อเข่า  
- ข้อตะโพก ชุด 1 | ชุด 2 | ชุด 3 

 

      รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์
   - การบาดเจ็บบริเวณข้อไหล่จากกีฬา
   - Bone biology osteoporosis fragility fracture
   - โรคกระดูกจากความผิดปกติของเมตาบอลิซั่ม (Metabolic Bone Diseases) 

 

    รศ.นพ.ณพชาติ  ลิมปพยอม
 

Approach to Neoplasm of Bone

 

Sterile precaution in Orthopaedic Surgery 

  

   รศ.นพ.ทวีชัย  เตชะพงศ์วรชัย
 

 - ชีวกลศาสตร์ของกระดูกสันหลัง 
 - การประเมินผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลัง 
 - ภยันตรายต่อกระดูกสันหลัง (Spine Injuries) 

 

รศ.นพ.วรวรรธน์  ลิ้มทองกุล

 - Bone & Joint Emergency for Extern 
Fracture lower extremity part II  

 

อ.ดร.นพ.ศรัณย์  ตันติ์ทวิสุทธิ์
 - Bone biology osteoporosis fragility fracture
 

 

 รศ.นพ.ยงศักดิ์  หวังรุ่งทรัพย์

 - Bone Infection (osteomyelitis) 
 - วัณโรคของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (Tuberculosis of Musculoskeletal System) I 
 - วัณโรคของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (Tuberculosis of Musculoskeletal System) II

 

 อ.ภพ  เหลืองจามีนกร

 - Common Hand Tumor 
 -  Physical examination in OPD : Compressive neuropathy 
 - Fracture distal end radius 
 - Fracture olecranon and radial head 
 - Fracture Radius and Ulna 
 - Physical examination in OPD : General hand and wrist condition 
 - Pearls and Pitfalls in Common Hand Fractures  
 - Peripheral nerve injury 
 - Hand and Microsurgery เรื่อง Basic microsurgery 
 - flap in limb reconstruction 
 - Necrotizing fasciitis

 

รศ.นพ.ไพรัช  ประสงค์จีน

 - Common Pediatric Orthopeadics Risk management

Infection of bone

NEUROMUSCULAR DISORDERS

Pediatric Orthopaedic I (The Infant)

Pediatric Orthopaedic II (The Toddler and The Child)

 - Septic arthritis

 

 ศ.นพ.อารี  ตนาวลี

- Deg Joint Disease (DJD) ชุดที่ 1

Deg Joint Disease (DJD) ชุดที่ 2

ความผิดปกติของเท้าและข้อเท้าที่ควรทราบ

Injuries and affections of the lower extremities

การผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ที่ควรทราบ

Principles and specific methods of musculoskeletal treatment

การประเมินและตรวจร่างกายเพื่อการวินิจฉัยปัญหาปวดเข่าในผู้ใหญ่

 

ศ.นพ.ประกิต  เทียนบุญ

 - ความเสื่อมของกระดูก ข้อ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ

Degenerative Disease in the Spine

OSTEOARTHRITIS OF BONES JOINTS AND SOFT TISSUE

 

 นพ.สีหธัช   งามอุโฆษ

Degenerative joint Disesae 

- OA Knee

Open Fracture MSV

 

รศ.นพ.ชายธวัช  งามอุโฆษ 

 - โรคทางออร์โธปิดิกส์

 

 อ.ดร.นพ.จิรันดร์  อภินันทน์

 - foot_ankle_diseases_injuries

กระดูกหักในเท้าและข้อเท้า (Fractures in the Foot and Ankle)

 

ผศ.(พิเศษ)นพ.นรา  จารุวังสันติ
 - Fracture and dislocation of upper extremities part II

 

 อ.นพ.กวี  ภัทราดูลย์

Fracture&dislocation of upper extremity Part I

Neoplasm of bone

 

 อ.นพ.วีระศักดิ์  สิงหถนัดกิจ
การรักษาภาวะกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทไขสันหลัง

 

 

 

 

 

งานวิชาการ

การศึกษา
  • ระดับปริญญา
  • แพทย์ประจำบ้าน
  • หลังปริญญา
  • ประเมินตนเอง

    ประกันคุณภาพ

    สื่อสารภายใน