เอกสารประกอบการเรียนการสอน

เอกสารประกอบการเรียนการสอน

 

รศ.นพ.วิชาญ  ยิ่งศักดิ์มงคล
แนวทางการประเมินและตรวจร่างกายผู้ป่วยที่มีภาวะกระดูกสันหลังผิดรูป
ทางเลือกในการรักษาภาวะกระดูกสันหลังหักบริเวณช่วงอกและเอ
การซักประวัติและการตรวจร่างกายและแนวทางการรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติบริเวณกระดูกต้นคอ
การบาดเจ็บต่อกระดูกและข้อในระดับของขาและเท้า
โรคโพรงกระดูกสันหลังตีบแคบบริเวณเอว (Lumbar spinal canal stenosis) 
ApproachSpinal Deformity (Slide)

  

ศ.นพ.สมศักดิ์  คุปต์นิรัติศัยกุล
กายวิภาคประยุกต์ของข้อเข่า
แนวทางการรักษาผู้ป่วยกระดูกหัก-ข้อเคลื่อน
การรักษาการบาดเจ็บของแขนและข้อศอก
หลักการดูแลรักษาผู้ป่วยบาดเจ็บบริเวณข้อเข่า

 

รศ.นพ.วัชระ วิไลรัตน์

 - กลศาสตร์ประยุกต์ของข้อสะโพก (Applied Biomechanics of the hip) 
 - ภาวะข้อตะโพกหลุด (Dislocation of the Hip) 
 - กระดูกต้นหาหัก (Fracture of the Proximal part of femur) 
 - ภาวะกระดูกหน้าแข้งหัก (Fractures of the Tibia and Fibular )
 - การบาดเจ็บของเอ็นที่ข้อเท้า (Injuries to tendons and ligaments of the ankle joint)
 - อาการปวดข้อสะโพกหลังจากใส่ข้อสะโพกเทียม
การป้องกันการติดเชื้อจากการผ่าตัดกระดูกและข้อ
เทคนิคการทำผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า 

 

ศ.นพ.พิบูลย์ อิทธิระวงศ์
อุบัติเหตุต่อกระดูกสันหลังส่วนคอเฉียบพลัน 1
อุบัติเหตุต่อกระดูกสันหลังส่วนคอเฉียบพลัน 2
Basic Musculoskeletal Science
Injuries and Affections of the Spine 

โรคปวดหลัง  

   

ศ.นพ.อดิศร ภัทราดูลย์

Hand Injury

INJURIES OF THE WRIST 

 

รศ.นพ.ชายธวัช งามอุโฆษ

 - ข้อเข้าและเท้า 
- ข้อเข่า  
- ข้อตะโพก ชุด 1 | ชุด 2 | ชุด 3 

 

รศ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ยุกตะนันทน์
 - การบาดเจ็บบริเวณข้อไหล่จากกีฬา
 - Bone biology osteoporosis fragility fracture
 - โรคกระดูกจากความผิดปกติของเมตาบอลิซั่ม (Metabolic Bone Diseases) 

 

รศ.นพ.ณพชาติ  ลิมปพยอม

Approach to Neoplasm of Bone

Sterile precaution in Orthopaedic Surgery 

  

ศาสตราธิคุณ นพ.ทวีชัย  เตชะพงศ์วรชัย

 - ชีวกลศาสตร์ของกระดูกสันหลัง 
 - การประเมินผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลัง 
 - ภยันตรายต่อกระดูกสันหลัง (Spine Injuries) 

 

รศ.นพ.วรวรรธน์  ลิ้มทองกุล 

 - Bone & Joint Emergency for Extern  ||| 
 Fracture lower extremity part II

 

ผศ.ดร.นพ.ศรัณย์  ตันติ์ทวิสุทธิ์ 
-  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุ 1 (3016832) เรื่อง กระดูกข้อเท้าหัก 
-  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุ 1 (3016832) เรื่อง กระดูกส้นเท้าหัก
-  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุ 1 (3016832) เรื่อง กระดูกต้นขาหัก
-  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์อุบัติเหตุ 1 (3016832)  เรื่อง กระดูกต้นขาส่วนปลายหัก
 Bone biology osteoporosis fragility fracture

 

 รศ.นพ.ยงศักดิ์  หวังรุ่งทรัพย์

 Bone Infection (osteomyelitis) 
 - วัณโรคของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (Tuberculosis of Musculoskeletal System) I 
 - วัณโรคของระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ (Tuberculosis of Musculoskeletal System) II

 

 ผศ.นพ.ภพ  เหลืองจามีนกร

 Common Hand Tumor 
 - Physical examination in OPD : Compressive neuropathy 
 - Fracture distal end radius 
 - Fracture olecranon and radial head 
 - Fracture Radius and Ulna 
 - Physical examination in OPD : General hand and wrist condition 
 - Pearls and Pitfalls in Common Hand Fractures  
 - Peripheral nerve injury 
 - Hand and Microsurgery เรื่อง Basic microsurgery 
 - flap in limb reconstruction 
 - Necrotizing fasciitis

 

รศ.นพ.ไพรัช  ประสงค์จีน

 - Common Pediatric Orthopeadics Risk management 
Infection of bone 
NEUROMUSCULAR DISORDERS 
Pediatric Orthopaedic I (The Infant)  
Pediatric Orthopaedic II (The Toddler and The Child)   
- Septic arthritis

 

 ศ.นพ.อารี  ตนาวลี

- Deg Joint Disease (DJD) ชุดที่ 1 || Deg Joint Disease (DJD) ชุดที่ 2 
ความผิดปกติของเท้าและข้อเท้าที่ควรทราบ 
Injuries and affections of the lower extremities  
การผ่าตัดทางออร์โธปิดิกส์ที่ควรทราบ  
Principles and specific methods of musculoskeletal treatment  
การประเมินและตรวจร่างกายเพื่อการวินิจฉัยปัญหาปวดเข่าในผู้ใหญ่

 

ศ.นพ.ประกิต  เทียนบุญ

 ความเสื่อมของกระดูก ข้อ เส้นเอ็นและกล้ามเนื้อ  
Degenerative Disease in the Spine   
OSTEOARTHRITIS OF BONES JOINTS AND SOFT TISSUE

 

 ผศ.นพ.สีหธัช   งามอุโฆษ

Degenerative joint Disesae   
- OA Knee  
Open Fracture MSV

 

รศ.นพ.ชายธวัช  งามอุโฆษ 

 - โรคทางออร์โธปิดิกส์

 

 อ.ดร.นพ.จิรันดร์  อภินันทน์

 foot_ankle_diseases_injuries  
กระดูกหักในเท้าและข้อเท้า (Fractures in the Foot and Ankle)

 

ผศ.(พิเศษ)นพ.นรา  จารุวังสันติ
 - Fracture and dislocation of upper extremities part II

 

 ผศ.นพ.กวี  ภัทราดูลย์

Fracture&dislocation of upper extremity Part I  
Neoplasm of bone

 

 

 รศ.นพ.วีระศักดิ์  สิงหถนัดกิจ
การรักษาภาวะกระดูกคอเสื่อมทับเส้นประสาทไขสันหลัง