Blog

นิสิตแพทย์ ปี 5

นิสิตแพทย์ ปี 5

 นิสิตแพทย์ ปี 5
  1.  คู่มือการปฏิบัติงาน
รายชื่อนิสิตแพทย์ปีที่ 5 :: ที่ขึ้นมาปฏิบัติงานรายงาน Case report ออก OPD และ OR กับอาจารย์ผู้ดูแล ดังต่อไปนี้

 ปีการศึกษา 2561 

 ปีการศึกษา 2560 

 


 

การปฏิบัติงานนิสิตแพทย์ปีที่ 6 ปี 2557

การปฏิบัติงานนิสิตแพทย์ปีที่ 6 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ปี 2557

นิสิตแพทย์ปีที่ 6 ที่ขึ้นปฏิบัติงานภาควิชาออร์โธปิดิกส์ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม โดยปฏิบัติงานในภาควิชาออร์โธปิดิกส์ 2 สัปดาห์ ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสมทบ 2 สัปดาห์ เว้นวันศุกร์สุดท้ายของสัปดาห์ที่ 4 เป็นการสอบประเมินผลรวมที่ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

โดยมีเกณฑ์การปฏิบัติงาน ดังนี้

กลุ่มที่ 1      (สัปดาห์ที่ 1 – 2 ไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมทบตามที่จัดให้)

1.    ให้มารายงานตัวกับหัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เวลา 08.00 น.ที่ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
ในวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1
2.    ให้ไปรายงานตัวที่ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ของโรงพยาบาลสมทบ ภายในเวลา 10.30 น.
ในวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1
3.    อยู่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมทบ จนถึง วันศุกร์ของสัปดาห์ที่ 2 เวลา 12.00 น.
4.    เริ่มปฏิบัติงาน ที่ภาควิชาฯ ในวันจันทร์ ของสัปดาห์ที่ 3 ตามสายที่กำหนดไว้
5.    สอบ OSCE และ ORAL ที่ภาควิชา ในวันศุกร์ของสัปดาห์ที่ 4

กลุ่มที่ 2      (สัปดาห์ที่ 3 – 4 ไปปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมทบตามที่จัดให้)

1.    ให้มารายงานตัวกับหัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ เวลา 08.00 น.ที่ ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ในวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 1 และอยู่ปฏิบัติงานตามสายที่กำหนดไว้จนถึงวันอาทิตย์ของสัปดาห์ที่ 2  
2.    ให้ไปรายงานตัวที่ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ของโรงพยาบาลสมทบ ภายในเวลา 10.30 น. ในวันจันทร์ของสัปดาห์ที่ 3
3.    อยู่ปฏิบัติงานที่โรงพยาบาลสมทบ จนถึง วันศุกร์ของสัปดาห์ที่ 4 เวลา 12.00 น.
4.    สอบ OSCE และ ORAL ที่ภาควิชาฯ ในวันศุกร์ของสัปดาห์ที่ 4

หมายเหตุ  
1.    ถ้าวันที่เริ่มปฏิบัติงานที่ ภาควิชาฯ กับ โรงพยาบาลสมทบ ตรงกับวันหยุดราชดการให้เริ่มปฏิบัติงานในวันทำการถัดไป
2.    ถ้าวันสอบ OSCE กับ ORAL ตรงกับวันหยุดราชการ ภาควิชาจะจัดสอบล่วงหน้าวันนั้น 1 วัน   นิสิตแพทย์ที่ปฏิบัติงานกลุ่มที่ 2 จะต้องกลับมาสอบตามวันที่กำหนด

 

โรงพยาบาลสมทบประกอบด้วย

1.    โรงพยาบาลสิรินธรฯ        รับนิสิตแพทย์ได้             4     คน
2.    โรงพยาบาลเจริญกรุงฯ              ,,                     4     คน
3.    โรงพยาบาลตำรวจ                  ,,                 2 – 4    คน
4.    โรงพยาบาลตากสิน                 ,,                2 – 4     คน
5.    โรงพยาบาลกลาง                   ,,                      3     คน


การปฏิบัติงานนิสิตแพทย์ปีที่ 6

1.    ออกตรวจ OPD พร้อมอาจารย์แพทย์ ตามที่รับมอบหมาย
2.    ดูแลผู้ป่วยในร่วมกับแพทย์ประจำบ้าน, อาจารย์แพทย์ และทำการบันทึกเวชระเบียนตั้งแต่แรกรับ, Progress Note และการจำหน่ายผู้ป่วย
3.    เข้าช่วยผ่าตัดผู้ป่วยตามที่รับมอบหมาย
4.    ทำกิจกรรมเรียนรู้ทางวิชาการ เช่น Journal Club, Trauma Review, การเรียนรู้ด้วยตนเอง
ตามที่ได้รับมอบหมาย
5.    ปฏิบัติงานนอกเวลา ตามที่รับมอบหมาย
6.    บันทึก Case ผู้ป่วยที่เรียนรู้ในสมุดคู่มือปฏิบัติการ

หัตถการที่นิสิตแพทย์ปีที่ 6 ควรจะได้ทำ หรือ ช่วยทำ

1.    การพันเฝือก     Short Arm, Long Arm Cast
                          Short Leg, Long Leg Cast
       การทำ         –  Posterior Slab ของแขน, ขา
                       –  Ulnar หรือ Radial Gulter Slab
                       –    Buddy Splint สำหรับ Phalangeal Fx
2.    การตัดเฝือก
3.    การทำ     Closed Reduction
         -    Distal Radius Fx        
         -    Shoulder Dislocation
         -    Fx Tibia        
         -    Elbow Dislocation
4.    การทำ Skelatal Traction ที่ Proximal Tibia สำหรับการรักษา Fx Femur
5.    ทำ Skin Traction ที่ Leg
6.    การเจาะข้อเข่า
7.    การทำผ่าตัดเล็ก
        -    Carpal Tunnel Syndrome
        -    Carpal Ganglion
        -    Trigger Finger
8.    การทำแผล

 

เกณฑ์การให้คะแนนสำหรับนิสิตแพทย์ปีที่ 6

การประเมินผลทักษะออร์โธปิดิกส์ (3000689)

    - สอบข้อเขียน OSCE                     70%
    - สอบ ORAL                               30%

การประเมินผลเวชปฏิบัติออร์โธปิดิกส์ (3000690)

    - ประเมินผลปฏิบัติงาน                    100%

 

งานวิชาการ